Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
      Contabilitate
      Economie politica
      Finante
      Informatica economica
      Limbi moderne si CA
      Management
     L Cadre didactice
     L Consiliul departamentului
      Marketing
      Statistica/Previz/Matem
      DSEGA-limba germană
      DSEGA-limba maghiară
      Administrarea Af.-Sf. Gh.
      Jean Monnet
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
 
 

George Akerlof, Robert J. Shiller , La pescuit de fraieri, Publica, 2016
vezi si alte aparitii editoriale


Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.52/3/4/5
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
FSEGA Online | FSEGA Alumni | Sustenabilitate | Noutati UBB
Contact | Harta Site

Management
Materiale admitere programe masterat

Modele intrebari admitere MDA / MRU
Examples of questions entrance exam_IBM / MDA EN
Precizari admitere AGROBUSINESS 2017

Material admitere AGROBUSINESS 2017
Suport admitere masterat IBM, MDA engleza
Suport admitere MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Suport admitere MANAGEMENTUL DEZVOLTARII AFACERILOR


Programe practica

Conventiile de practica 2017

Programele de practica - pe programe de studiu - 2017


Structura departamentului de management

Departamentul de management are în structura sa cadre didactice titulare si asociate. Au existat si există în continuare colaborări cu profesori titulari ai unor universităţi europene si americane care, în calitate de profesori invitaţi, susţin prelegeri în diferite domenii ale managementului.

Structura departamentului cuprinde:
• 3 profesori;
• 7 conferenţiari;
• 10 lectori;
• 3 asistenţi;
• 4 profesori colaboratori;
• 1 referent si 2 tehnicieni.

Membrii departamentului contribuie la desfăsurarea procesului educaţional prin susţinerea
cursurilor si seminariilor pentru discipline din aria managementului care sunt incluse în oferta
educaţională a departamentului, facultăţii, dar si în cadrul mai larg al universităţii.

Domenii de interes-contact

Oferta educaţională

Departamentul de management organizează si coordonează programe de studii la nivelurile
de pregătire licenţă si master, în limba română si în limba engleză. Vă invităm să descărcaţi
pliantele de prezentare ale programelor oferite precum si linkurile care vă duc spre
prezentarea detaliată a lor (planuri de învăţământ si programe analitice).

NIVEL LICENŢĂ
Programul de studiiCompetenţe oferiteInformaţii utile (linkuri)
Management

• nivel licenţă, limba română şi engleză, învăţământ cu frecvenţă.

• programul în limba română este oferit şi la distanţă - informaţii pe platforma specifică ID/IFR.
Identificarea, analiza şi gestionarea elementelor care definesc mediul intern şi extern al organizaţiei prin diagnosticare şi analiză SWOT.

Elaborarea şi implementarea de strategii şi politici ale organizaţiei.

Utilizarea bazelor de date, informaţii şi cunoştinţe în aplicarea metodelor, tehnicilor şi procedurilor manageriale.

Identificarea, selectarea şi utilizarea modalităţilor de previzionare, organizare, coordonare, antrenare şi control-evaluare.
Afis Management-romana

Afis Management-engleza

Planuri invatamant

Programe analitice

Platforma ID/FR
Economie agroalimentară şi a mediului

• nivel licenţă, limba română, învăţământ cu frecvenţă.
Culegerea, prelucrarea şi analiza datelor economice şi de mediu pe baza conceptelor, teoriilor şi metodelor specifice.

Realizarea de studii de piaţă, planuri de afaceri şi programe de activităţi la nivel de organizaţie sau produs.

Elaborarea de rapoarte de audit, de analize economico-financiare şi a unor proiecte de dezvoltare rurală.
Plan de invatamant

Programe analitice


NIVEL MASTER
Programul de studiiCompetenţe oferiteInformaţii utile (linkuri)
Managementul dezvoltării afacerilor

• nivel master, limba română şi engleză, învăţământ cu frecvenţă.

• programul în limba română este oferit şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.
Identificarea oportunităţilor de afaceri şi formularea unei strategii de afaceri.

Utilizarea avansată a conceptelor, principiilor şi abordărilor privind managementul resurselor umane şi dezvoltarea competenţei organizaţionale.

Realizarea unui management eficient şi competitiv al operaţiilor în cadrul firmelor.
Afis MDA-romana

Afis MDA-english

Planuri invatamant

Programe analitice

Platforma ID/FR
Managementul resurselor umane

• nivel master, limba română, învăţământ cu frecvenţă.
• programul este oferit şi la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă.

Proiectarea, realizarea şi valorificarea rezultatelor cercetării organizaţiilor şi indivizilor.

Stabilirea unei strategii pe termen lung a resurselor umane la nivel de organizaţie, considerând viziunea firmei şi situaţia pieţei muncii.

Evaluarea performanţelor profesionale a resurselor umane, motivarea şi recompensarea angajaţilor.
Afis MRU

Planuri invatamant

Programe analitice

Platforma ID/FR
Agrobusiness

• nivel master, limba română, învăţământ cu frecvenţă.

Folosirea tehnicilor şi strategiilor specifice agro-marketing-ului şi filierelor agroalimentare.

Întocmirea de proiecte în domeniul agrobusiness-ului, în vederea atragerii de fonduri.

Înţelegerea modului de funcţionare şi capacitatea de a conduce pieţele de gros ale produselor agricole.

Afis Agrobusiness

Planuri invatamant

Programe analitice

Platforma ID/FR
International Business Management

• nivel master, limba engleză, învăţământ cu frecvenţă.

Utilizarea avansată a conceptelor şi principiilor specifice managementului.

Dezvoltarea capacităţii de a formula analize asupra strategiilor internaţionale în vederea integrării în contextul global.

Capacitatea de a lucra performant în echipe complexe, multiculturale, în scopul utilizării eficiente a resurselor.

Afis IBM

Afis IBM-english

Planuri invatamant

Programe analitice

Platforma ID/FR


Scoala doctorală

Departamentul de management are 5 conducători de doctorat (din care 3 profesori titulari si
2 profesori consultanţi) si asigură desfăsurarea cursurilor la scoala doctorală pentru două
discipline din domeniul managementului, respectiv:
• Teoria organizaţiei/Management strategic
• Managementul calităţii/Managementul producţiei.

Mai multe informaţii despre organizarea scolii doctorale se pot obţine accesând următoarele
linkuri:
• Informatii privind Scoala Doctorala in cadrul FSEGA
• Informatii privind Institutul de Studii Doctorale din cadrul UBB

Doctori-departament Management

Obiectivele cercetării din cadrul departamentului de management vizează:
 • valorificarea oportunităţilor de cercetare în domenii variate ale managementului;
 • menţinerea interesului pentru temele care sunt considerate actuale si, mai ales, de
  perspectivă în domeniul managementului;
 • consolidarea poziţiei în ierarhizarea naţională a domeniilor de studiu realizată de
  MECTS (Ierarhizare domenii de studiu-pg.51).
 • dezvoltarea unor colaborări viitoare cu facultăţi sau departamente de prestigiu din
  domeniul managementului;
 • dezvoltarea caracterului aplicativ prin diseminarea rezultatelor în cadrul mediului de
  afaceri.
Cercetarea stiinţifică în cadrul departamentului este organizată informal în colective de
cercetare, formate din specialisti ai diferitelor domenii ale managementului care dispun de
competenţe generale, dar si specifice. Datorită caracterului pluri si multidisciplinar, aceste
colective sunt dinamice si permanent adaptate cerinţelor impuse de un anumit proiect de
cercetare. În acelasi timp, membrii departamentului sunt cooptaţi în alte proiecte de cercetare
care nu sunt din aria managementului, dar care consideră oportun ca specialisti din cadrul
departamentului de management să fie integraţi în echipa de cercetare.

Anual, în cadrul departamentului se organizează conferinţa internaţională „Managerial
Challenge of the Contemporary Society”, cu un număr în crestere de participanţi de la an la
an. Cele mai valoroase lucrări sunt selectate pentru a fi publicate într-un volum indexat BDI.
Mai multe informaţii despre acest eveniment stiinţific se pot găsi la urmatorul link.

Majoritatea membrilor departamentului au participat si participă în continuare la mobilităţi
interne si internaţionale în cadrul cărora ei sunt beneficiarii unor schimburi de experienţă sau
perfecţionări care îi ajută la dezvoltarea si susţinerea unor proiecte de cercetare. Astfel, au
fost angrenate universităţi renumite din SUA, Anglia, Grecia, Franţa, Olanda, Germania,
Italia si Ungaria.

Cercetarea în cadrul departamentului de management se materializează prin:
 • îndrumarea si coordonarea unor lucrări doctorale în domeniul managementului, din
  domenii considerate nu numai actuale, ci mai ales de perspectivă. Rezultatul acestor
  colaborări se concretizează în publicaţii în diferite edituri de prestigiu, reviste sau
  conferinţe stiinţifice;
 • participarea la granturi/proiecte naţionale si internaţionale în cadrul unor teme
  prioritare din domeniul managementului, în cadrul unor programe diferite de finanţare.
  Menţionăm că am participat la astfel de proiecte în calitate de coordonator sau
  partener.
 • publicarea în cadrul unor colective de autori a cercetărilor specifice în diferite arii ale
  managementului, în diferite reviste de specialitate;
 • participarea la conferinţe naţionale si internaţionale de referinţă internaţională.
 • existenţa în cadrul departamentului a unui centru de cercetare acreditat
  CNCSIS, ”Centru de promovare a afacerilor si dezvoltare regională”.
 • existenţa unui centru de consiliere profesională cu numele de „Centru de carieră”,
  înfiinţat ca urmare a derulării unui proiect european gestionat în cadrul
  departamentului.
Activitatea de cercetare stiinţifică a membrilor catedrei se concretizează într-un număr
impresionant de articole stiinţifice publicate în reviste recunoscute ISI, indexate BDI sau
recunoscute la nivel naţional, în cărţi publicate în edituri recunoscute pe plan naţional si
internaţional, în proiecte si granturi naţionale si internaţionale, în premii, în reprezentări în
diferite organisme si organizaţii, în prezenţa în diferite comisii doctorale sau colective
editoriale naţionale sau internaţionale în calitate de membrii, etc.

Colaborări interne si internaţionale

Departamentul de Management are legături academice si stiinţifice cu parteneri din ţară si din străinătate, astfel:

Pe plan internaţional:
• cu Plymouth State University, USA, se desfăsoară la nivelul facultăţii un program de
master International Business în cadrul căruia sunt angrenaţi membrii ai
departamentului care predau on line pentru studenţii înrolaţi la universitatea
americană;
• cu Università Carlo Cattaneo, Castellanza, Italia, s-a dezvoltat si se derulează în
continuare programul de master International Business Management, în limba engleză;
• membri ai departamentului au colaborări în diverse forme cu universităţi americane,
în calitate de Alumni/absolvenţi pe diferite programe de studiu (Harvard Graduate
School of Business Administration, Kellog Business School from Chicago,
University of Maryland, Our Lady of the Lake University);
• membri ai departamentului care au efectuat stagii de pregătire în cadrul unor
universităţi europene dar si americane. Între acestea amintim FOM Hochschule für
Oekonomie & Management University of Applied Sciences, Essen, Germania,
Chemnitz Technical University,Germania, Cranfield University, Cranfield School of
Management,UK, Universite Libre de Bruxelles, Belgia, University of Mannheim /
Business School, Germania, Plymouth State University, USA, Said Business School
Oxford, London Business School, Copenhagen Business School,LMU University
Munchen, University of Piraeus, Atena, Grecia, Nyenrode Business University,
Zaragoza Logistics Center, Spania.

Pe plan naţional departamentul a dezvoltat colaborări cu alte universităţi si în cadrul acestora
cu facultăţi sau departamente din domeniul managementului, dar si cu alte organizaţii sau
firme din mediul de afaceri.
• Universităţi: ASE Bucuresti, Universitatea "Al. Ioan Cuza" din Iasi, Universitatea de
Vest din Timisoara, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca;
• Organizaţii si firme: Camerele de Comerţ si Industrie din judeţele Cluj, Maramures,
Sălaj, Bistriţa-Năsăud si Alba, dar si firme partenere în diferite proiecte de cercetare
sau stagii de practică – SC CSI România SRL, SC Farmec SA, SC TCI Contractor
General SA, SC Transilvania Construcţii SA, SC Artex SRL.

 • Email: depmanag@econ.ubbcluj.ro  Ultima actualizare: 14-05-2017

  Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
  Va rugam mult sa ne contactati.

 •        Copyright © 10.2013 FSEGA
         webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta