Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
     L Cadrul organizatoric
    L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Continut proces invatamant

1 Planurile de învãtãmânt

Institutia de învãtãmânt superior care oferã programe de studiu ID, elaboreazã planurile de învãtãmânt în concordantã cu misiunea si obiectivele specializãrilor, astfel încât sã asigure o pregãtire echivalentã celei de la forma de învãtãmânt cu frecvenţă.

- Programele de studiu ID, pentru calificãri universitare superioare se organizeazã pe baza planurilor de învãtãmânt aprobate pentru aceleasi specializãri în învãtãmântul cu frecvenţă.
- Programarea disciplinelor în planul de învãtãmânt se va face corespunzãtor duratei de scolarizare la învăţământ cu frecvenţă, majoratã cu cel mult trei ani. În cadrul fiecãrei discipline se vor cuantifica urmãtoarele tipuri de activitãti:
* activitãti tutoriale (AT) si de evaluare pe parcurs (TC), echivalentul orelor de seminar de la forma de învãtãmânt cu frecvenţă;
* activitãti aplicative asistate - laborator, proiect, practicã, si alte activitãti fatã în fatã (AA), echivalentul orelor de laborator, proiect, sau practicã de la forma de învãtãmânt cu frecvenţă.
* orele de curs de la forma de învãtãmânt cu frecvenţă sunt compensate prin studiu individual (SI).
- Activitãtile asistate (AA) vor cuprinde acelasi numãr de ore cu cel prevãzut în planurile de învãtãmânt cu frecvenţă si se vor desfãsura pe parcursul semestrului în care sunt programate. Se va evita programarea grupatã, înainte de sesiunile de examene, a activitãtilor asistate. În cadrul contractului de scolarizare /contractului anual de studii, se va specifica obligativitatea activitãtilor asistate. Aceste activitãti vor fi incluse în fisa si în calendarul disciplinei, precizându-se explicit perioadele în care acestea se efectueazã.
- Pentru fiecare disciplinã se programeazã semestrial cel putin douã activitãti tutoriale desfãsurate prin întâlniri directe (AT).
- Numãrul de credite afectat disciplinelor si forma de verificare finalã se mentin ca în planurilor de învãtãmânt cu frecvenţă.
- Planul de învãtãmânt particularizat pentru forma ID va fi structurat conform machetei-2. Acesta va fi supus verificãrii Comisiilor de Specialitate ARACIS în vederea asigurãrii compatibilitãtii cu planurile de învãtãmânt cu frecvenţă.
- Programele analitice ale disciplinelor din planul de învãtãmânt trebuie sã fie, din punct de vedere cantitativ si calitativ, la fel cu cele din învãtãmântul cu frecvenţă, cuprinzând obiectivele, continutul de bazã, bibliografia necesarã si modul de evaluare. Programa analitica va avea structura din macheta-3.
- Programele analitice stabilesc si conditionarea cu alte discipline, acestea mentionându-se în planul de învãtãmânt.
- Programele analitice vor fi însotite de calendarul activitãtilor disciplinei, conform machetei-4.

2 Resurse pentru învãtãmânt:

Organizarea procesului de instruire în sistemul ID este conditionatã de existenta unor materiale didactice corespunzãtor concepute si realizate, pentru asigurarea unei pregãtiri eficiente. Resursele de învãtãmânt se asigurã de cãtre institutia organizatoare prin efort propriu sau prin cooperare cu alte institutii, în cazul existentei unor contracte de parteneriat.

Toate disciplinele prevãzute în planul de învãtãmânt vor avea acoperire cu materiale specifice realizate în tehnologia ID.Fiecare material de studiu va include obiectivele specifice, organizarea materialului, elemente aplicative pentru clarificarea si consolidarea cunostintelor, teste de autoevaluare, recomandãri bibliografice si teme de control. Materialele didactice vor fi organizate si proiectate pe principii educationale specifice ID, cu prezentarea informatiilor într-o formã accesibilã, concisã si riguroasã si cu o distributie echilibratã de graficã si text. Resursele de învãtãmânt vor fi astfel structurate, încât sã faciliteze studentilor studiul individual si dezvoltarea unor deprinderi de pregãtire specificã ID.

Suportul tutorial, desfãsurat la distanta prin mijloace de comunicatie bidirectionale si completat periodic cu sesiuni asistate fatã în fatã, sunt parte integrantã a procesului de pregãtire aferentã fiecãrei discipline din planul de învãtãmânt.

Materialele didactice vor fi prezentate pe suporturi tipãrite, sub formã compactã sau modularã, suporturi magnetice audio-video, dischete, sisteme de învãtãmânt on-line, CD-ROM sau vor fi realizate pe pagini Web, care sã integreze, prin facilitãtile oferite de retelele de calculatoare, accesarea la distantã a continutului informational.

În cazul utilizãrii tehnologiilor bazate pe Internet, pentru transmiterea resurselor de învãtãmânt si asigurarea suportului tutorial, se va furniza studentilor un ghid de norme etice privind folosirea acestora. Alegerea tehnologiilor informatice, pentru realizarea materialelor didactice, se va face în functie de nivelul de dotare şi de posibilitãtile de acces ale studentilor.

Resursele de învãtãmânt vor fi realizate corespunzãtor scopului pentru care au fost dezvoltate, multiplicate vizibil, legate corespunzãtor si prezentate într-o formã atractivã. Materialele didactice vor fi realizate într-o manierã unitarã pentru întregul program de studiu ID.

Pentru disciplinele cu suporturi de studiu multiple se vor elabora ghiduri de utilizare, cu indicatii detaliate privind modul de folosire a acestora. Prin mijloace pedagogice specifice, studentii vor fi permanent încurajati sã îsi asume responsabilitatea propriei pregãtiri.

Distribuirea resurselor de învãtare este asiguratã de cãtre institutia de învãtãmânt organizatoare pentru fiecare student, conform contractului încheiat la începutul fiecãrui an de studii.

Pentru disciplinele care solicitã suplimentar consultarea unor titluri de referintã – cursuri universitare, manuale, tratate, etc. – institutia organizatoare va asigura tuturor studentilor conditii de documentare prin bibliotecile proprii sau prin punctele de documentare organizate la centrele teritoriale.

3 Procesul de instruire si de evaluare:

Procesul de instruire se desfãsoarã în mod preponderent prin studiu individual, cu mijloace de învãtãmânt specifice ID, în regim tutorial cât si prin întâlniri asistate fatã în fatã, organizate în institutia de învãtãmânt superior sau în centrele teritoriale.

Institutia de învãtãmânt superior trebuie sa asigure servicii adecvate de evaluare a acumulãrii continue a cunostintelor dobândite de cãtre studenti.

Sistemul tutorial va fi suficient de flexibil pentru a asigura consilierea, îndrumarea diferentiatã si personalizatã a studentilor. Comunicarea între studenti si tutori se realizeazã periodic prin schimburi de mesaje individualizate, utilizând mijloace de comunicare bidirectionale la care toti studentii au acces.

Activitãtile de laborator, lucrãri practice si proiect se desfãsoarã conform numãrului de ore prevãzut în planurile de la forma de învãtãmânt cu frecvenţă.

Pentru specializãri care implicã perfectionarea si confirmarea practicã a pregãtirii profesionale, planul de învãtãmânt va include stagii de practicã în unitãti de profil.

Sistemul de evaluare a cunostintelor pentru promovarea disciplinelor si acordarea creditelor include proceduri de evaluare continuã si finalã. Procedurile de evaluare continuã sunt asigurate prin sistemul tutorial si au forme specifice. Ponderea acestora în evaluarea finalã, se stabileste de cãtre coordonatorul de disciplinã si se precizeazã în programa analiticã. Evaluarea finalã se realizeazã în sesiuni programate semestrial, prin examene, colocvii sau probe practice, desfãsurate obligatoriu în prezenta coordonatorului de disciplinã si a tutorilor. Perioada de examinare se înscrie în calendarul disciplinelor si se aduce la cunostinta studentilor la începutul fiecãrui semestru.

4 Materialele pentru studiu:

În programele ID, materialele de studiu reprezintã instrumente de lucru care trebuie sã suplineascã rolul si prezenta formatorului din procesele traditionale de instruire.

Caracterul general al mediilor de învãtare pentru pregãtirea la distantã trebuie sã fie de sintezã, accentuând asupra principiilor fundamentale si articulãrii acestora cu realitatea concretã.

Dimensionarea unitãtilor de învãtare (module / teme) se face în functie de capacitatea de concentrare în studiu individual si nu trebuie sã mobilizeze atentia continuã a studentilor mai mult de douã-trei ore.

Forma de prezentare a materialelor didactice trebuie sã fie sugestivã si sã ajute la însusirea sistematicã a cunostintelor continute în modulele de studiu.

Aplicatiile practice trebuie sã ilustreze cele mai potrivite metode de solutionare, în raport cu complexitatea problemelor / situatiilor abordate.

Cerinte specifice. Resursele de învãtãmânt destinate procesului de pregãtire la distantã trebuie:
- sã fie proiectate corespunzãtor obiectivelor declarate în programa analiticã;
- sã continã o prezentare preliminarã a rezultatelor asteptate si a competentelor dobândite prin însusirea continutului;
- continutul materialului didactic sã fie subdivizat în module, lectii si unitãti de studiu care faciliteazã învãtarea gradualã si structuratã;
- sã continã indicarea timpului mediu necesar pentru asimilarea fiecãrui modul, cu precizarea ritmului recomandat de studiu;
- subiectele tratate sã fie prezentate secvential, fiecare modul fiind constituit pe baza celor prezentate anterior si cu referire la acestea;
- sã utilizeze o gamã largã de procedee care faciliteazã retinerea faptelor esentiale: rezumate, concluzii, exemple ilustrative etc.;
- sã includã cu regularitate teste de autocontrol;
- sã continã instructiuni clare pentru a ghida studentul cum sã parcurgã resursa de învãtãmânt prezentatã;
- sã fie prezentate atractiv într-un format convenabil.Ultima actualizare: 27-11-2012

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 24-04-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta