Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti

Departamentul de Contabilitate si Audit acordă o deosebită atenție pregătirii viitorilor specialiști în domeniul economic. Printr-un plan de învățământ actual, aliniat la tendințele internaționale și la cerințele organismelor profesiei contabile, răspundem nevoilor curente ale mediului de afaceri. Îngemănarea dintre activitatea didactică și de cercetare conferă absolvenților posibilități multiple de realizare profesională, Departamentul de Contabilitate și Audit organizând programe de studiu în limba română, engleză și franceză.
Programele de studiu sunt structurate pe trei niveluri:
• Programe de studiu nivel licență;
• Programe de studiu nivel masterat;
• Programe de studiu nivel doctorat.

Programe de studiu nivel licenta

Programul de studii Contabilitate si Informatica de Gestiune are ca obiectiv pregătirea absolvenţilor în domeniul contabilităţii şi informaticii de gestiune.
Planul de învăţământ şi programele analitice sunt astfel concepute încât să dezvolte studenţilor un spirit de antreprenoriat care să-i călăuzească în activitatea lor după terminarea studiilor. Stagiul de practică aduce un plus de valoare reuşind să îmbine elementele teoretice însuşite la cursuri, laboratoare şi seminare cu exigenţele mediului economic în care absolvenţii vor profesa.
Prin acest program de studii se asigură pregătirea necesară obţinerii cunoştinţelor şi aptitudinilor pentru un economist-contabil competent inclusiv prin pregătirea necesară accesului la profesiile liberale de: expert contabil, auditor financiar şi evaluator.
În plus, acest program de studii oferă studenţilor posibilitatea de a obţine la absolvire şi recunoaşterea internaţională a studiilor pentru specialiştii în contabilitate şi finanţe prin certificarea CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) pentru primul nivel CIMA Certificate in Business Accounting (CIMA - CBA). CIMA susţine universităţile de renume din întreaga lume în îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi alinierea programelor la necesităţile pieţei, contribuind la orientarea către practică a conţinutului programului de studiu şi la creşterea şanselor de angajare ale absolvenţilor.
Totodată cunoştinţele dobândite în cei trei ani de studiu le permit absolvenţilor licenţiaţi în această specializare sa urmeze cursurile de master în specialitate sau în alte domenii de oferite de facultatea noastră.

Programul de studii Contabilitate si Informatica de Gestiune este oferit studenţilor şi în limbile de circulaţie internaţională engleză şi franceză.
Acestea oferă studenţilor avantaje suplimentare, cum ar fi:
- dobândirea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilitǎţilor practice, alături de competenţele transversale care derivă din asimilarea limbii de predare de specialitate (engleză / franceză) şi a comunicării în afaceri ce răspund exigenţelor şi cerinţelor angajatorilor asigurând absorbţia absolvenţilor la un nivel ridicat în cadrul pieţei muncii, în particular a companiilor multinaţionale sau a celor cu deschidere internaţională care caută absolvenţi cu pregătire de specialitate şi care stăpânesc cel puţin două limbi străine.
- posibilitatea de a participa la activităţi studenţeşti organizate de universităţi partenere (seminarii intensive, şcoli de vară, conferinţe), primind şi finanţarea pentru aceste participări prin intermediul mobilităţilor Erasmus;
- posibilitatea continuării studiilor prin frecventarea cursurilor de master oferite în domeniul de specialitate prin programul Accounting and Organizations (cu predare în limba engleză) ce asigură o pregătire intensivă menită să faciliteze urmarea unei cariere în mediul academic.

Persoane responsabile cu programul de studii Contabilitate si Informatica de Gestiune:
- limba de predare română: lect.univ.dr. Vasile Cardoş (vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro)
- limba de predare engleză: conf.univ.dr. Cristina Ştefănescu (cristina.palfi@econ.ubbcluj.ro)
- limba de predare franceză: prof.univ.dr. Adela Deaconu (adela.deaconu@econ.ubbcluj.ro)


Programe de studiu nivel masterat

Departamentul de Contabilitate și Audit oferă o gamă largă de programe de masterat cu predare atât în limba română cât și în limba engleză. Programele au un caracter preponderent practic oferind specializare în: diagnostic și evaluare, expertiză contabilă și audit, management contabil, audit și control, gestiunea și evaluarea proiectelor, auditul și managementul finaciar al fondurilor europene, cât și de cercetare (Accounting and Oganizations). Programele de masterat cu predare în limba română oferă acces la organisme profesionale precum ANEVAR si CECCAR, în timp de programul cu predare în limba engleză fiind singurul program de masterat de cercetare avansată din domeniul contabilității la nivel national.

_____________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Accounting and Organizations (MSc AO), cu limba de predare engleză, are ca și principale obiectiv stimularea studenților pasionați de cercetare prin oferirea unui program de pregătire intensiv menit să faciliteze accesul acestora în mediul universitar și mediul de afaceri. Programul de masterat oferă perspective de cunoaștere a mediului economic național, regional și internațional, fiind similar cu programele de masterat americane. În cei doi ani de desfășurare a programului de masterat, studenții masteranzi au posibilitatea să lucreze cu cercetători recunoscuți la nivel internațional și să-și aprofundeze cunoștințele economice la cel mai înalt nivel.

Acreditări și certificări
Acest program este acreditat internațional de către Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) și este desfășurat în parteneriat cu Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill, United States.

Competenţe profesionale
- Însuşirea aprofundată a conceptelor, principiilor şi metodelor specifice contabilității și raportărilor financiare;
- Capacitatea de a lucra adecvat cu concepte, principii, metode și instrumente specifice pentru cercetarea avansată în domeniul contabilității, respectiv soluţionarea aspectelor generale teoretice și practice aplicabile acestuia;
- Aplicarea adecvată a conceptelor, principiilor şi metodelor specifice raportărilor financiare pentru înţelegerea și rezolvarea speţelor specifice activității financiar-contabile;
- Însuşirea aprofundată a metodelor de evaluare şi tehnicii care să permită formularea unei opinii de audit;
- Elaborarea de strategii în domeniul financiar-contabil și utilizarea de metode și tehnici de implementare a acestora;
- Analiza adecvată a metodelor de evaluare şi a tehnicilor care să permită fundamentarea de soluţii constructive avansate;
- Dezvoltarea unor metode de eficientizare a proceselor contabile din cadrul companiilor;
- Conceperea şi realizarea de cercetări originale în domeniul economic și de afaceri, fundamentate pe metode avansate care conduc la dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi a metodologiilor de cercetare;
- Aplicarea modelării cantitative a fenomenelor economice şi financiare și folosirea unor soft-uri de programare econometrică (Gauss, Matlab, R Statistics, EViews).

Competenţe transversale
- Executarea de sarcini profesionale complexe în condiţii de autonomie şi independență profesională;
- Asumarea responsabilității diverselor poziții la nivelul activităţii organismelor profesionale şi al entităţilor economice sau publice;
- Dobândirea capacităţilor de autoevaluare a nivelului propriu de competenţe profesionale şi identificare reală a oportunităţilor, generând valoare adăugată pentru dezvoltarea profesională proprie;
- Dezvoltarea capacităților de analiză și previzionare avansată a fenomenelor și proceselor din mediul micro și macroeconomic, având la bază sistemele de raportare financiar-contabile;
- Evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări şi aplicarea acestora în creşterea eficienţei activităţilor economice;
- Dezvoltarea unei gândiri inovative asupra proceselor derulate în sfera raportărilor financiare;
- Abilitatea de a utiliza softurile de specialitate în scopul fundamentării deciziilor şi a derulării activităţilor de cercetare.

Persoană responsabilă la nivelul departamentului de acest masterat este conf.univ.dr. Carmen Bonaci.

______________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Auditul si Managementul Financiar al Fondurilor Europene (AMFFE), cu limba de predare română, are ca și principale obiectiv familiarizarea studenților cu aspecte particulare dar și generale privind problematica accesării finanțărilor europene (FESI), în domeniul auditului, managementului financiar sau contabilității. Obiectivul specific consta în transmiterea către studenții masteranzi a unor cunoștințe practice, în domeniul financiar-contabil, al auditului și al contabilității, într-o abordare preponderent practică, adecvată pieței muncii, astfel încât aceștia să poată participa plenar la procesul de accesare al fondurilor provenite de la Bugetul Comunitar, în calitate de beneficiari, consultanți, auditori sau experți contabili sau în achiziții publice.

Competenţe profesionale
- Dezvoltarea abilităţilor de analiză şi de utilizare a informaţiilor şi datelor referitoare la managementul financiar-contabil al fondurilor europene şi realizarea gestiunii financiare interne;
- Derularea activităţii de control şi audit contractual, intern, respectiv public extern, în cadrul proiectelor finanţate din surse diferite, în general, şi din fonduri europene, în particular;
- Dezvoltarea capacităţii de a opera cu elemente de natură juridică referitoare la reglementările europene generale şi specifice privind proiectele şi contractele de valorificare a fondurilor europene;
- Utilizarea avansată a conceptelor şi principiilor specifice managementului de proiect;
- Dezvoltarea capacităţii de a identifica oportunităţi de finanţare şi de a accesa, gestiona şi monitoriza proiecte finanţate din fonduri europene;
- Organizarea activităţii de management financiar contabil al proiectelor cu finanţare europeană.

Competenţe transversale
- Respectarea deontologiei şi eticii profesionale în executarea sarcinilor specifice activităţii de bază, inclusiv a celor cu un grad de complexitate ridicat;
- Interacţiune cu membrii echipei, comunicare cu părţile interesate;
- Autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competenţelor profesionale la dinamica contextului social

Persoană responsabilă la nivelul departamentului de acest masterat este conf.univ.dr. Irimie Emil Popa.

______________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Diagnostic si Evaluare (DE), cu limba de predare română, are ca și principale obiective: înțelegerea procesului de globalizare economică și de convergență a normelor cu aplicabilitate microeconomică, recunoașterea acestuia ca fenomen ireversibil, familiarizarea cu normele de evaluare, contabile, de raportare financiară și de audit regionale și internaționale, stăpânirea noilor concepte și metodologii pe care se bazează elaborarea și interpretarea economică a raportărilor financiar-contabile (valoare justă, valoare actualizată, active financiare), aprofundarea normelor de evaluare (indirect a celor contabile și de audit) aplicabile în România în vederea corectei aplicări în practică și a creșterii calității raționamentului profesional.

Acreditări și certificări
Acest program de masterat este acreditat de către Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR - http://nou.anevar.ro/).

Competenţe profesionale
- Utilizarea avansată a conceptelor, principiilor şi abordărilor pe care se bazează practica analizei economice şi evaluării proprietăţilor;
- Culegerea şi selectarea informaţiilor relevante şi credibile;
- Stabilirea diagnosticului de evaluare;
- Operarea cu ipoteze şi tehnici specifice şi elaborarea scenariilor de evaluare;
- Estimarea valorii şi exprimarea opiniei;
- Managementul, controlul şi consultanţa în evaluare.

Competenţe transversale
- Aplicarea doctrinei şi deontologiei profesionale în executarea unor sarcini complexe, interdisciplinare;
- Comunicare, lucrul în echipă şi asumarea rolului de lider;
- Autoevaluarea şi diagnoza nevoii de formare continuă în vederea adaptării la dinamica contextului social.

Persoană responsabilă la nivelul departamentului de acest masterat este prof.univ.dr. Adela Deaconu

_____________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Expertiza Contabilă si Audit (EXCA), cu limba de predare română, are ca și principale obiective: dobândirea cunoștințelor necesare accesului la profesiunea contabilă liberală și exercitarea activității de expertiză contabilă, pornind de la principiile deontologice generale aplicabile în profesia contabilă liberală, aprofundarea cunoștințelor de specialitate privind cadrul de referință al expertizelor contabile, si al activității de audit; familiarizarea cu standardele internaționale educaționale ale profesioniștilor contabili și auditorilor financiari emise de către IFAC. Disciplinele urmăresc ca structură și fond de timp alocat recomandările general valabile la nivel internațional privind programul de formare profesională al IFAC.

Acreditări și certificări
Acest program de masterat este acreditat de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR - http://ceccar.ro/ro/).

Competenţe profesionale
- Însușirea aprofundată a conceptelor, principiilor și a metodelor specifice ariei de studiu;
- Capacitatea de a lucra adecvat cu concepte, principii, metode, limbaj specific în diverse contexte ale mediului de business pentru soluționarea aspectelor generale teoretice și practice aplicabile acestuia;
- Aplicarea adecvată a conceptelor, principiilor, metodelor și a limbajului specific în diverse contexte ale mediului de business pentru înțelegerea și rezolvarea spețelor specifice domeniul expertizei contabile și auditului;
- Însușirea aprofundată a metodelor de evaluare și tehnici care să permită formularea unor judecăți de valoare;
- Analiza adecvată a metodelor de evaluare și a tehnicilor care să permită fundamentarea de soluții constructive în scop decizional;
- Elaborarea de rapoarte specifice ariei de studiu.

Competenţe transversale
- Executarea de sarcini profesionale complexe în medii nonliniare în condiții de autonomie și independență profesională;
- Asumarea responsabilității diverselor poziții la nivelul activității organismelor profesionale și a companiilor;
- Dobândirea capacităților de autoevaluare a nivelului propriu de competențe profesionale și identificarea reală a oportunităților care pot genera valoare adăugată pentru dezvoltarea profesională proprie.

Persoana responsabilă la nivelul departamentului de acest masterat este conf.univ.dr. Adrian Groșanu.

______________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Gestiunea și Evaluarea Proiectelor (GEP), cu limba de predare: română are ca și principale obiective: dobândirea cunoștințelor necesare privind instrumentele structurale, dezvoltarea capacităților de gestionare performantă și evaluare a proiectelor cu finanțare națională și internațională. Masteratul vine să acopere un gol în cadrul ofertei educaționale universitară din România, formând specialiști capabili să atragă și să gestioneze fonduri structurale, de coeziune și alte asemenea finanțări.

Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este conf.univ.dr. Cristina Nistor.

______________________________________________________________________________________________________________

Masteratul Management Contabil, Audit si Control (MCAC), cu limba de predare română, are ca și principale obiective: însușirea și/sau aprofundarea conceptelor, a teoriilor, abordărilor și metodologiilor specifice, extinzând cunoașterea din planul național spre cel regional (al Uniunii Europene), respectiv internațional (prevederile profesionale contabile ale International Accounting Standards Board, alături de cele de audit și evaluare); pregătirea profesională a cursanților care își vor putea utiliza cunoștințele dobândite pentru elaborarea, analiza și auditul pertinent al situațiilor financiar-contabile ale întreprinderilor și pentru o consultanță financiar-contabilă și de gestiune de calitate - toate acestea în contextul procesului de armonizare a legislației și a practicii financiar-contabile și de audit la reglementările europene și internaționale.

Acreditări și certificări
Acest program de masterat este acreditat de către Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR - http://ceccar.ro/ro/).

Competenţe profesionale
- Organizarea activității de management financiar-contabil în cadrul unei entități;
- Derularea activității de audit financiar și misiuni conexe;
- Gestionarea activității de control și audit intern;
- Raportarea financiar-contabilă conform reglementărilor internaționale;
- Consilierea operațiilor de combinări și regrupări de întreprinderi;
- Organizarea activității de management financiar-contabil al proiectelor cu finanțare UE sau națională.

Competenţe transversale
- Însușirea și respectarea valorilor și principiilor deontologice și etice specifice profesiei contabile;
- Interacțiune cu membrii echipei, comunicare cu părțile interesate;
- Autoevaluarea nevoii de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social.

Persoana responsabila la nivelul departamentului de aceast masterat este prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor.
______________________________________________________________________________________________________________

Programe de studiu nivel doctorat

Activitatea școlii doctorale este organizată pe principiul dezvoltării interdisciplinare, prin care calitatea rezultatelor obținute să confere o recunoaștere națională și internațională în domeniu. Școala doctorală vizează domeniul CONTABILITATE, definindu-se printr-o înaltă ținută științifică și academică.
Conducătorii de doctorat la nivelul Departamentului de contabilitate și Audit sunt:
• Prof. univ. dr. Adela DEACONU
• Prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ
• Prof. univ. dr. Adriana TIRON-TUDOR

Aria de cercetare vizează o paletă largă de tematici specifice domeniului CONTABILITATE dintre care amintim:
Profesia contabilă, Contabilitate, Raportări financiare, Audit sunt teme coordonate de prof. univ. dr. Dumitru MATIȘ.
Profesia contabilă, Contabilitate, Raportări financiare, Audit, Abordarea specifică sectorului public sunt
teme coordonate de prof. univ. dr. Adriana TIRON-TUDOR.
Contabilitate, Raportări financiare și valoare justă, Evaluare și contabilitate sunt teme coordonate de prof. univ. dr. Adela DEACONU.
Deschiderea către colaborări internaționale oferă doctoranzilor DCA posibilitatea perfecționării prin parteneriate cu universități de prestigiu din domeniu, specifice acordurilor în cotutelă.
Doctorandul în cotutelă își desfășoară activitatea sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din Romania și a unui conducător de doctorat dintr-o altă țară, pe baza unui acord scris între instituțiile organizatoare implicate (IOD).

În acest sens există experiența unor astfel de colaborări cu: Université Angers ( prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor), Université de Nantes (prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor) University of Salerno (prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor) , Université CNAM Paris (prof univ. dr. Adela Deaconu, prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor), Université Cote d’Azur-Nice (prof univ. dr. Adela Deaconu).

De asemenea este remarcabilă recunoașterea internațională materializată prin prezența în comisii de analiză și susținere a tezelor de doctorat la University of Hull (prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor) sau University of Salerno (prof univ. dr. Adriana Tiron-Tudor).

Candidatii interesați de admitere la școala doctorală FSEGA se vor adresa Institutului de Studii Doctorale al UBB, date de contact regăsindu-se pe site-ul: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante.
Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta