Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti


Programe de studiu nivel licenta

Management
Limba de predare: Română
Obiective
Obiectivul principal al acestui program de studii este de a oferi studenților cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru a reuși ca viitori manageri ai organizațiilor din țara noastră și nu numai. Acest program de studii oferă o abordare atât teoretică cât și practică a principalelor concepte, metode și tehnici de management, astfel încât studenților li se asigură pregătirea necesară în gestionarea provocărilor cu care se confruntă companiile în secolul XXI. Programul oferă, de asemenea, capacitatea de a ințelege și de a evalua în mod critic practicile de management de la nivelul organizațiilor publice și private.
Conținut și structură
Pe lângă pregătirea de bază necesară profesiei de economist, această specializare oferă studenților oportunitatea de a analiza și înțelege cele mai avansate aspecte ale cunoașterii în domeniul managementului. Curricula este astfel concepută încât după parcurgerea primelor trei semestre de studiu (care vizează baza profesiei de economist) studenții au oportunitatea de a aprofunda abordările specifice funcțiilor managementului, planificarea, organizarea, conducerea și controlul, în diverse sectoare economice și nu numai. Disciplinele specific domeniului management sunt concepute și adaptate nevoilor studenților. Stagiul de practică din cadrul acestui program aduce un plus de valoare, prin îmbinarea elementelor teoretice însușite la cursuri și seminare cu exigențele mediului economic în care vor profesa în viitor absolvenții.
Competențe și abilități
Absolvenții acestui program de studii vor fi capabili să identifice, să analizeze și să gestioneze elementele care definesc mediul intern și extern al organizației. La nivel de competențe transversale ei vor putea aplica principiile, normele și valorile eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă și vor fi capabili să identifice rolurile și responsabilitățile într-o echipă, să aplice tehnicile de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei.
Perspective de angajare
Absolvenții acestui program vor fi pregătiți în egală măsură să ocupe atât funcții de conducere cât și de execuție în companii naționale și multinaționale, de producție, de servicii sau în instituții publice. Absolvenții programului de studii Management pot viza o serie de ocupații în concordanță cu cerințele pieței forței de muncă și anume: consilier/expert/inspector/economist în
management, asistent de cercetare economist în management, manager de operațiuni/produs, administrator societate comercială, consultant în management, manager proiect, manager.

Responsabil program
Conf. univ. dr. Mirela POPA
mirela.popa@econ.ubbcluj.ro

Economie Agroalimentară și a Mediului
Limba de predare: Română
Obiective
Programul de studii Economie Agroalimentară și a Mediului are ca principal obiectiv pregătirea teoretică, dar mai ales practică a unor economiști care să facă față oportunităților și provocărilor
din domeniul agroalimentar și al protecției mediului, domeniu prioritar al dezvoltării economice. Pentru a avea o agricultură performantă, un domeniu agroalimentar competitiv și un mediu sănătos în care să-ți desfășori activitatea este nevoie de specialiști, de servicii de consiliere și consultanță pentru întreprinzători. Astfel programul își propune să răspundă provocărilor lansate de Uniunea Europeană în ceea ce privește dezvoltarea sustenabilă a spațiului rural, sub toate aspectele sale.
Conținut și structură
Programul de studii EAM propune o curriculă modernă, corelată cu cea oferită de universitățile de profil din spațiului european, dar în același timp adaptată specificului românesc. În conținutul
programului de studii se regăsesc discipline din domeniile financiar- contabil, management, marketing - considerate fundamentale în pregătirea unui economist, dar și discipline specifice din
domeniul siguranței alimentare, a gestionării aspectelor de mediu și a afacerilor din domeniul agricol. Activitățile didactice integrează aspectele teoretice cu cele practice prin intermediul vizitelor de lucru în unități de profil și prin dezbateri la care sunt invitați antreprenori de succes.
Structura planului de învățământ, prin intermediul disciplinelor opționale, permite studenților alegerea unui traiectorii personalizate în funcție de abilitățile pe care doresc să și le dezvolte.
Competențe și abilități
Absolvenții programului de studii EAM vor dobândi atât competențe specifice domeniului, cât și competențe generale. Astfel, ei vor fi capabili să elaboreze proiecte de analiză a proceselor economice în interacțiune cu mediul natural și social, planuri și programe de dezvoltare a rezultatele organizației, să evalueze obținute prin utilizarea sistemelor contabile și indicatorilor
economico-financiari. De asemenea ei vor fi capabili să utilizeze un sistem adecvat de indicatori pentru evaluarea activității economice și pentru monitorizarea mediului. Pe lângă aceste competențe profesionale, absolvenții vor dobândi și un set de competențe transversale cum sunt munca în echipă și abilitățile de comunicare.
Perspective de angajare
Absolvenții programului de studii EAM vor putea ocupa posture de economiști, de specialiști în domeniul calității, auditor în domeniul siguranței alimentare în companii naționale sau multinaționale. De asemenea ei vor putea ocupa posturi și în cadrul unor organisme regionale sau naționale, precum: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale; Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor; Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA); Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR); Agențiile de Dezvoltare Regională, chiar și în cadrul comisiilor de agricultură din cadrul Uniunii Europene.

Responsabil program
Conf. univ. dr. Vincențiu Andrei VEREȘ
vincentiu.veres@econ.ubbcluj.ro

The MANAGEMENT program, bachelor level, offers students various opportunities for developing skills in different areas of activities relevant to the contemporary business environment. It provides both a theoretical and a practical approach to the main business concepts for successful and effective management. Meanwhile, through its structure the program offers the most updated concepts, methods and techniques available in management studies. Thus, the students have the chance to develop very important abilities and competencies in managing the challenges faced by companies in the 21st century. Analyzing the curricula, one may notice that firstly the program includes a general approach of the economic environment through basic courses, secondly it brings an introductory perspective to management, and thirdly it details some very specific subjects presenting various and important aspects of operations within companies. Students can develop both general and specific competencies which give them the opportunity to perform in managerial and also non-managerial positions. This management program is developed according to the main European and North American standards, consequently a graduate may easily continue studies in any national or international university.

The program respects the requirements of the Bologna process and is divided in six semesters. The first three offer a broad and general perspective over the business principles and give orientation for the last three, dedicated mainly to management topics. Every semester accounts of 30 ECTS, assigned to all courses according to the content, number of hours, etc. Thus, a total of 180 ECTS is assigned for the three-year program.

Among the fundamentals there are courses and seminars related to micro and macroeconomics, finance, accounting or marketing which offer students the comprehensive and complex approach to business challenges. Also, the basics of IT for business are included in order to provide students with a better understanding of business in the 21st century and to take advantage of its usage in management systems.
Semesters 4 to 6 offer various management courses, all related to different relevant business activities. They offer a more specific approach to management and develop competencies to plan, organize, lead, and control management activities in various economic sectors.
International perspectives are enhanced by the similarities with other curricula in universities around the world in the field of management. Thus, our UBB graduates have different opportunities to continue the studies, in management or in other business area. The program gives students opportunities to interact with people from different cultures and to develop better understanding of the global business environment through the above mentioned way but also through mutual exchanges for professors. Particularly, course – in part or entirely could be assigned for teaching to different professors coming from abroad.

Associate Professor Roxana STEGEREAN, PhD
Position: Academic Director
Email: roxana.stegerean@econ.ubbcluj.ro

Programe de studiu nivel masterat

Agrobusiness
Obiectivul principal al programul de studii este asigurarea pregătirii absolvenților în domeniul agrobusiness-ului, atât din punct de vedere teoretic cât și practic. Programul de studiu AB vizează crearea de specialiști în vederea atragerii fondurilor alocate de către UE, capabili să inițieze sau să dezvolte afaceri menite să susțină o dezvotare sustenabilă din toate punctele de
vedere (economic, ecologic, social și cultural. Programul de studii își propune dezvoltarea abilităților antreprenoriale și a capacității de identificare a afacerilor de nișă. Un alt obiectiv este pregătirea absolvenților în vederea oferirii de activități de consultanță către întreprinzători sau manageri care doresc sa-și dezvolte afacerile din acest domeniu.
Programul de studii AB, prin conținutul planului de învățământ, oferă posibilitatea dezvoltării și punerii în practică a cunoștințelor dobândite. Astfel, activitățile în cadrul acestui program de studii se desfășoară de o manieră flexibilă, integrând aspectele teoretice cu vizite la unități economice și cu aplicații practice desfășurate de către masteranzi sub coordonarea și directa implicare a cadrelor didactice. In vederea desăvârșirii pregătirii absolvenților au loc mese rotunde și workshop-uri tematice unde sunt invitați practicieni de succes. Proiectele întocmite la diferite discipline beneficiază de feedback, astfel ele putând fi transpuse mai ușor în practică, sau depuse pentru a obține finanțare europeană. Disciplinele din planul de învățământ permit absolvenților să practice profesia de economist în departamente diferite sau chiar să conducă afacerea.
Competențe și abilități
Absolvenții programului de studii vor putea să ofere consultanță în ceea ce privește scrierea de proiecte pentru atragerea de surse de finanțare din partea UE. De asemenea își pot asuma roluri/funcții de conducere a activității grupurilor profesionale sau a unor instituții, pot folosi tehnicile și strategiile specifice agro-marketing-ului și filierelor agroalimentare. Ei vor putea
identifica sursele de finanțare necesare inițierii/dezvoltării unei afaceri precum și etapele de realizare a unui proiect. Vor cunoaște și înțelege caracterisiticile specifice piețelor agricole, vor fi capabili să aplice și să evalueze critic strategiile privind gestionarea acestora. Își vor dezvolta abilitățile antreprenoriale și își pot identifica oportuniățile de formare continua. De asemenea ei dobândesc abilități de cercetare și se pot conecta la rețelele internaționale de cercetare în domeniu.
Perspective de angajare
Posturile ce pot fi vizate de către absolvenții acestui program de studii sunt posturi de conducere a unităților agroalimentare, a afacerilor din domeniu, a unor instituții de profil, cum ar fi: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA); Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale(AFIR); Agențiile de Dezvoltare Regională. Se pot încadra ca specialiști în cadrul firmelor de consultanță din domeniu, dar nu numai, sau pot aplica pentru posturi în cadrul Comisiei Europene.
Responsabil program
Conf. univ. dr. Maria MORTAN
maria.mortan@econ.ubbcluj.ro

Managementul Dezvoltării Afacerilor
Limba de predare: Română
Obiective
Masteratul Managementul dezvoltării afacerilor contribuie la formarea unei culturi manageriale unice, printr-un system educațional care oferă cunoștințele necesare pentru un management de succes al afacerilor. Disciplinele studiate sunt cuprinse într-un plan de învățământ modern și competitiv, care oferă o abordare integrată a managementului organizațional, fiind focalizate pe aspectele teoretice și metodologice ale administrării afacerilor, respectiv pe aspectele practice definitorii pentru un comportament antreprenorial.
Conținut și structură
În cadrul masteratului Managementul dezvoltării afacerilor studenții vor obține 120 credite pe parcursul a patru semestre, prin parcurgerea unor discipline obligatorii și a unor discipline opționale. În primele două semestre, studenții dobândesc cunoștințe fundamentale prin parcurgerea unor discipline interesante și stimulative din planul de învățământ, care îi ajută să se familiarizeze cu principiile de bază ale managementului, cu marketingul, cu aspecte teoretice privind plasamentele de capital, respectiv cu abordări de contabilitate managerială. În semestrele trei și patru, pe lângă disciplinele obligatorii cu o focalizare accentuată pe aspect concrete ale inițierii și conducerii unei afaceri, studenții au posibilitatea să-și definească propria traiectorie de pregătire, prin alegerea disciplinelor opționale în funcție de preferințele personale și vor efectua un stagiu de practică.
Competențe și abilități
Finalizarea acestui program de masterat oferă absolvenților competențele necesare pentru identificarea oportunităților de afaceri și începerea unor afaceri bazat pe acestea, efectuarea analizei de fezabilitate a ideilor de afaceri și, respectiv, elaborarea modelului de afaceri și a planului de afaceri pentru firmele nou create. Totodată, absolvenții vor fi capabili să elaboreze strategii de afaceri pentru firmele nou create și pentru cele existente, să conceapă proiecte pentru atragerea de fonduri în vederea creșterii afacerii, să implementeze operațiuni eficiente și să realizeze un management competitiv al operațiilor din cadrul firmei. Programul conferă de asemenea competențe privind aplicarea principiilor, conceptelor și abordărilor privind managementul resurselor umane și a managementului cunoștințelor, elaborarea strategiei de marketing care să susțină noile afaceri sau afacerile din firmele existente și, nu în ulrimul rând, aplicarea unui raționament etic în cadrul firmelor.
Perspective de angajare
Ca urmare a unor solide cunoștințe teoretice și practice dobândite, absolvenții masteratului Managementul dezvoltării afacerilor au multiple opțiuni privind cariera lor: antreprenori, manageri de proiect, manageri de marketing, manageri de producție, manageri generali, consultanți în management etc. Absolvenții noștri înființează firme antreprenoriale pe care le conduc și le dezvoltă sau optează pentru a lucra în firme multinaționale, în filiale locale ale unor firme globale, în firme de consultanță, în firme care au preluat servicii externalizate sau în organizații non-profit. Pregătirea obținută le permite chiar și continuarea studiilor prin programe de doctorat în management.

Responsabil program
Prof. univ. dr. Anca BORZA
anca.borza@econ.ubbcluj.ro

Managementul Resurselor Umane
Limba de predare: Română
Obiective
Obiectivul principal al acestui program de studii este de a forma profesioniști, lideri pasionați de resurse umane, cu abilități și competențe absolut necesare organizațiilor de astăzi pentru a răspunde nevoilor și provocărilor pieței. Programul își propune să formeze absolvenți care vor fi capabili să devină parteneri strategici eficienți, dar și experți operaționali și agenți de schimbare în resurse umane. Programul se adresează atât profesioniștilor în managementul resurselor umane care doresc să crească și să se dezvolte în calitate de lideri executive și strategici în organizații, cât și absolvenților de facultate care doresc să se lanseze într-o carieră de resurse umane.
Conținut și structură
Studenții care participă la cursurile acestui program vor dobândi o înțelegere avansată a provocărilor și oportunităților legate de MRU în cadrul organizațiilor, ținându-se cont de schimbările și tendințele înregistrate pe piață. Programul oferă o punte de legătură între teorie și practică în primul rând prin modul în care sunt abordate disciplinele de studiu care cuprind proiecte practice, aplicative la nivelul organizațiilor. Curricula este astfel concepută încât după primul an în care se pune fundația necesară unui profesionist în resurse umane, urmează în anul
al doilea o abordare mai specifică în scopul de a dezvolta competențele studenților pentru planificarea, organizarea și implementarea programelor de recrutare, selecție, dezvoltare, evaluare, motivare și recompensare a resurselor umane.
Competențe și abilități
Conținutul și structura programului va dezvolta studenților nu numai abilități de gândire critică și adaptativă, de inovare și gândire strategică, dar va asigura de asemenea și o înțelegere clară a problemelor practice cu care se confruntă organizațiile în prezent în gestionarea resurselor umane. Absolvenții acestui program de studii vor fi capabili să aplice aspectele teoretice și practice ale MRU, vor înțelege fundamentele managementului strategic al resurselor umane și vor putea să stabilească o strategie de resurse umane înglobată în strategia generală a organizației. De asemenea programul își propune și dezvoltarea competențelor operaționale și executive pentru planificarea, implementarea și dezvoltarea tuturor activităților de resurse umane (recrutare, selecție, evaluare, motivare și recompensare) la un înalt nivel calitativ.
Perspective de angajare
Absolvenții acestui program vor fi pregătiți în egală măsură să ocupe atât funcții de conducere și de execuție în departamente de resurse umane, într-o varietate de companii naționale, multinaționale sau instituții publice, cît și în consultanță și evaluare. Programul de studiu este un mod excelent de a furniza o rampă de lansare pentru o carieră în domeniul resurselor umane. Acest program de studiu oferă o multitudine de oportunități de carieră, cum ar fi: consultant resurse umane, specialist resurse umane, analist recrutare/integrare salariați, specialist recrutare, analist sisteme de salarizare, șef serviciu resurse umane, manager resurse umane.
Responsabil program
Prof. univ. dr. Codruța Luminița OSOIAN
codruta.osoian@econ.ubbcluj.ro

International Business Management

Objectives
The Master of Science (MSc) International Business Management addresses the current needs of the economic higher education system through a teaching process oriented towards labor market that this highly influenced by changes and new requirements regarding the skills that graduates require. The program offers the organizational framework to develop competencies for the identification and exploitation of international business opportunities. International Business Management provides students with the know-how and skills to succeed in today’s competitive and globalized business environment. This is achieved by using a balanced mix of theoretical, practical and project-based active learning elements.

Contents and structure
The program is designed for four semesters with challenging subjects that add up to 120 credits. In the first year of the program, students develop their core knowledge and skills. The courses offered focus on international aspects of marketing, finance, business law as well as aspects related to leadership practices or European policies. During the second year, students are able to customize their studies through increased flexibility and a choice of 9 elective courses. Students will have to participate in an internship in order to put their learning experience into practice and they will conclude their studies with a research-oriented master thesis.

Career perspectives
During the program, students are trained to apply their solid theoretical, methodological and empirical background in specialized areas of international management. As a result of the program’s international outlook, graduates of the MSc in International Business Management attract the attention of potential international employers. They could work as: counselors/experts/economists in management, counselors/experts/economists in international economic relations, consultants in management, researchers in management, experts in the field of investments, etc. Graduates of this program will have numerous opportunities in a variety of organizations, like: multinational corporations, consulting firms, small and medium-sized enterprises and research centers.

International perspectives
Apart from the internationally-oriented curriculum, students will get the chance to experience foreign cultures and perspectives through:
• Exchange programs with more than 120 partner universities worldwide
• Working groups formed of international students
• Lectures given by international visiting professors
• International study tours

Unique features of the program
• The close relationship with business partners guarantees students an early contact with potential employers
• Senior directors are invited to lead discussions on the latest business practices and issues
• After successful completion, it allows students to pursue an academic career in the context of doctoral studies in Management

Responsabil program
Prof. univ. dr. Răzvan NISTOR
razvan.nistor@econ.ubbcluj.ro


Entrepreneurship and Business Administration

Objectives
The Master of Science (MSc) Entrepreneurship and Business Administration provides the premises for the development of a unique managerial culture through an educational system that offers students the necessary skills for successfully conducting nowadays businesses. With classes taught entirely in English, Entrepreneurship and Business Administration develops a holistic approach of organizational management which revolves around a highly ranked curriculum incorporating theoretical and methodological aspects of business administration as well as practical aspects that define entrepreneurial behavior.
After completion of this program, the graduates will have the necessary skills to:
• Identify business opportunities and develop business strategies for both start-ups and existing companies
• Perform feasibility analysis of new business ideas and develop business plans
• Apply concepts and principles of human resource management and knowledge management
• Develop marketing strategies to sustain businesses
• Implement efficient operations within companies
• Apply strategic and ethic behavior

Contents and structure
Within the MSc Entrepreneurship and Business Administration students will acquire 120 credits in four semesters by following core studies that are made up of both compulsories and electives. The first year introduces students to the essentials of management, marketing, finance and accounting theories allowing students to gain fundamental knowledge from the challenging courses included in the curriculum. Starting with the second year, students can shape their individual curriculum according to their preferences as they might focus on core electives of their choice. During the last semester students will have to write their Master’s thesis and do an internship.

Career perspectives
Students that graduate Entrepreneurship and Business Administration have several options for their career path, such as: entrepreneurs, general managers, project managers, marketing managers, production managers, consultants in management, etc. Graduates are typically employed by multinational corporations, foreign subsidiaries, international consulting agencies, start-ups or non-profit organizations. Moreover, many graduates of this master program choose to open their own businesses.

International perspectives
Students will have plenty of opportunities to be in touch with visiting professors from abroad and experts from the industry. Students also have the opportunity to spend one semester abroad at our partners’ universities. Moreover, the great number of exchange students who enroll for classes of this master program enhances the international and diverse atmosphere of the program.

Unique features of the program
• Equips students with the necessary skills to run their own businesses
• Allows graduates to apply for upper management positions
• Provides students with practical experience during the Internship program while they are still studying
• Provides students with a thorough preparation in order to pursue a PhD in Management

Responsabil program
Prof. univ. dr. Anca BORZA
anca.borza@econ.ubbcluj.ro


Programe de studiu nivel doctorat

În cadrul departamentului de management sunt trei conducători de doctorat care îndrumă cercetările doctoranzilor în vederea elaborării tezelor de doctorat și a obținerii titlului de doctor în domeniul Management: prof. dr. Borza Anca, prof. dr. Nistor Razvan- Liviu și profesor emerit Ilieș Liviu.
În cadrul Școlii doctorale oferta de cursuri de specialitate a departamentului nostru care asigură pregătirea avansată a doctoranzilor este formată din disciplinele Teme de cercetare avansată în domeniul managementului strategic și Cercetări aplicate de management.
Principalele direcțiile de cercetare urmărite în domeniul de doctorat Management de către departamentul nostru sunt: transferul de cunoștințe în cadrul companiilor multinaționale, dezvoltarea sustenabilă, antreprenoriatul social, managementul strategic, strategii de colaborare între firme, managementul proiectelor, managementul calității, managementul operațional.
Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta