Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gheorghe Cosmin Silaghi, Robert Andrei Buchmann, Virginia Niculescu, Gabriela Czibula, Chris Barry, Michael Lang, Henry Linger, Christoph Schneider (Editors), Advances in Information Systems Development: AI for IS Development and Operations, Springer, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA
  CV   printeaza CV      Blackboard 
Conf.univ.dr. Solomia Andres
Strada Teodor Mihali, Nr. 58-60
Campus FSEGA
400591, Cluj-Napoca, Romania
Tel: +40 264 418 652/3/4/5
Fax: +40 264 412 570
E-mail: solomia.andres
Site: https://econ.ubbcluj.ro/cv.php?id=798

Activitate profesionala Activitate didactica Activitate de cercetare
Data nasterii: 07-12-1964
Nationalitate: Română
Experienta Profesionala: 09.11-2017-28.09.2020, decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universtităţii Eftimie Murgu din Reşiţa
01.08.2017-08.11 2017, decan interimar al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universtităţii Eftimie Murgu din Reşiţa
25.02.2016 – 01.08.2017, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul Universtităţii Eftimie Murgu din Reşiţa
Octombrie 2009 – prezent, conferentiar univ. dr. ec., Universtitatea Eftimie Murgu Resita, Facultatea de Ştiinţe Economice respectiv UBB Cluj - FSEGA din 28.09.2020 - prezent
2000 – septembrie 2009, Lector univ. Dr. Ec., Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa: 2000 – 2005 Cadru didactic asociat, 2005 – pană în prezent titular, din septembrie 2006 cu carte de muncă la catedra de Ştiinţe Economice a Facultăţii de Ştiinţe Economice si Administrative( FSEA)
2003 – 2006, Director Executiv Adjunct, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin
2001 – 2003, Director Control Fiscal, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin
1999 – 2001, Şef Serviciu Control Financiar Fiscal, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin
1994 – 1999, Şef serviciu TVA, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin
1993 – 1994, Inspector de specialitate, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin
1988 – 1992, Economist, SC Recons SA, Reşiţa, Serv. Personal Învăţământ Retribuire şi Serv. Financiar Contabil
Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa-UEMR(2000-prezent):
Activităti ale domeniului de management in calitate de decan al FSE în perioada 01.08.2017- 28.09.2020, de prodecan al FSE în perioada 25.02.2016-01.08.2017, precum și de management participativ, în calitate de membru al Consiliului Facultaţii de Ştiinţe Economice și Administrative în perioada 2008-2012, membru în consiliul Facultății de Științe Economice în perioada 2016-2020, membru al CA din UEMR în perioada 2017-2020, membru al Senatului UEMR în perioada 2016-2020, Președinte al Comisiei de buget-finanțe, membru al Consiliului științific de cercetare-dezvoltare, al Comisiilor de audit intern și altor comisii de specialitate, responsabil cu Managementul riscurilor și Managementul Calității la nivelul FSE din 2016, Coordonator a două programe de studii (licență și masterat) etc.
Desfăşurarea de cursuri și seminarii din anul 2000 pana in prezent, la disciplinele: Bazele managementului, Management, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Management strategic, Management financiar, Managementul riscurilor în afaceri, Control financiar și de gestiune, Fiscalitate, Contabilitate şi gestiune fiscală, Eficienţă microeconomică, Evaluarea firmei, Management internațional, Management organizațonal, Managementul serviciilor publice, Managementul serviciilor, Cultură antreprenorială, Economie.
Alte activităţi didactice: 15 cursuri în format electronic, 4 indrumătoare seminar în format electronic, coordonarea Programelor de studii universitare de licență- ECTS și de masterat-AATCS din domeniul Administrarea Afacerilor, coordonarea de lucrări ştiinţifice ale studenţilor, coordonarea lucrărilor de licenţă, coordonarea lucrărilor de disertaţie a masteranzilor, coordonarea studenților participanți la olimpiadele naționale, indrumarea studenților în calitate de Decan de an, participarea la organizarea a 8 manifestări(conferinţe internaţionale, naționale cu participare internaţională, olimpiada națională a studenților) participarea în diverse comisii de concurs și de specialitate la nivel de FSE și UEMR etc.;
Publicarea în edituri recunoscute a 14 cărţi și cursuri universitare și a unui capitol în carte de specialitate (în edituri recunoscute din tară).
Publicarea a 102 lucrări ştiinţifice:
- Șapte articole ISI – 2 publicate in reviste de specialitate de circulatie internationala sau indexate in BDI , cinci articole în ISI Proceedigs
- Publicarea a 63 de lucrări ştiinţifice în reviste recunoscute CNCSIS ( B+, B)
- Participarea la sesiuni de comunicări, conferinţe, seminarii naţionale şi internaţionale - 32 în total, din care 24 articole și studii publicate în volumul unor manifestări științifice internaționale, 8 articole în volumele unor manifestări științifice naționale;
Participarea la 4 seminarii Internaționale şi naţionale, participarea ca lector la trei manifestari în țară, moderator la două manifestări in tara, participare la Conferinte Nationale şi Congrese Internationale ale CECCAR.
Cercetare ştiinţifică, contributii la dezvoltarea mediului educational, economic, social,etc.:
- 26 participări în granturi şi programe/proiecte: Responsabil educațional în cadrul proiectului "Centrul de învățare UEM - Real students dreams (UEM-RSD)" finanțat de MEN prin schema de granturi competitive pentru universități (Acord de grant 298/SGU/CI/III/19.12.2019), Membru în echipa de management și implementare - responsabil capital relațional în proiectul "Managementul capitalului intelectual din cadrul Univeristății Eftimie Murgu din Reșița", finanțat MEC din FSS și implementat în noiembrie și decembrie 2019, Membru în echipa de implementare a proiectului "Pol de educație și consiliere - CNFIS - FDI 2019", Membru în echipa de implementare a proiectului finanțat prin Schema de granturi necompetitive pentru universități (SGU-N) ROSE: ""Becoming an Economist- a Sustainable Transformation (BEST)" 2019 - 2020, coordonator al proiectului educațional—stiintific-cultural Conferinta internationala-Oameni, idei, experienteI-cofinanțat de CJCS și implementat în 15 si 16 .11.2018, coordonator al proiectului educațional FII ANTREPRENOR-SANSA UNUI VIITOR MAI BUN, finantat de MEN şi implementat in perioada 05 -.07. 04. 2017 in parteneriat UEMR, 6 licee din judetul Caras-Severin şi 10 antreprenori din regiune; membru al echipei de proiect educațional CARAVANA EDUCAȚIEI ECONOMICE,finanțat de MEN implementat in parteneriat cu liceele din Caraș-Severin, ISJ, AGER și BCR începând cu anul universitar 2017-2018, coordonator al proiectului educațional-cultural SIMPOZION ZIUA ECONOMISTULUI, cofinanțat de CJCS și implementat în 23.11.2017 în parteneriat cu AGER, CJCS, antreprenori, membru al echipei de proiect educațional RESPECT, inițiat din anul universitar 2017-2018, Director Tehnic al grantului cu finanțare MEN-Gestiunea studenților la UEMR în acord cu cerințele Registrului matricol unic implementat în 2017 la nivel de facultăți din cadrul UEMR, expert forță de muncă în echipa de cercetare şi implementare a proiectului „ Acces la fondurile structurale pentru partenerii sociali”, ID 31337,beneficiar BNS-2010; manager financiar-coordonator al echipei de lucru pentru activităţi financiare, fiscale, achiziţii publice si raportări, în cadrul proiectului STUDENT-PRACTICA-ECONOMIST depus în cadrul cererii de propuneri de proiecte-2.2 „Învaţă pentru cariera ta!” , domeniu major de intervenţie – POSDRU, ID 18144 titular si beneficiar Universitatea Eftimie Murgu Reşiţa, partener Agenţia Naţionala de Dezvoltare Economico – Sociala Caras – Severin, membru al echipei de cercetare din Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca – in cadrul proiectului de cercetare „Creşterea performanţelor de calitate în cadrul proceselor cooperative din IMM – uri prin sisteme expert în ingineria şi managementul inovaţiei – INOVEX – inclus în Programul Naţional de Cercetare de Excelenţă – CEEX, membru în echipa de implementare a proiectului cu finanţare Phare CBC - linia bugetară 22.0202– „Centrul pentru Turism Rural Transfrontalier Teregova” , membru în echipa managerială de implementare a proiectului CJCS „Dezvoltarea turismului tematic în Banatul Montan”, o participare-reprezentant în echipa de cercetare din partea UEMR- instituţie partenera prin asocierea Univ. Eftimie Murgu Reşiţa cu Grup Şcolar Industrial Alexandru Popp Reşiţa la implementarea proiectului „ Comenius 1. Podurile din Europa” in perioada 2005-2007, 2 participari in echipa manageriala de implementare a 2 granturi de tip Leonardo da Vinci in anul 2009 in cadrul Grup scolar Alexandru Popp Reşiţa; 8 contracte de cercetare-dezvoltare - 4, responsabil de contract şi 4, membru în echipa de cercetare;
-Participarea la elaborarea şi coordonarea a doua programe de formare continua prin furnizor Casa Corpului Didactic Caraş-Severin.
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Caraş-Severin-DGFP CS(1993-2006):
- Responsabilităţi specifice activităţii de management, administrare a veniturilor statului şi activităţii de control financiar-fiscal la agenţii economici din judeţ (principale functii ale managementului administrarii fiscale); specifice îndeplinirii funcţiilor managementului: planificarea, organizarea, coordonarea, antrenarea-motivarea şi control-evaluarea activităţii serviciilor din cadrul Direcţiei de Control Fiscal.
- Înlocuitor de drept a Directorului Executiv.( coordonare activități servicii interne independente, contabilitate interna, resurse umane, de trezorerie, garda financiară, control financiar fiscal, adminstrarea veniturilor statului)
-“celula” de comunicare a MFP in judetul CARAS-SEVERIN pentru implementarea cu succes a noului sistem fiscal al TVA;
- Responsabilităţi specifice activităţii de evidenţă, evaluare şi administrare a veniturilor bugetare, control şi urmărire a modului de determinare şi achitarea obligaţiilor fiscale, responsabilităţi specifice soluţionării cererilor de rambursare a TVA, de facilități fiscale etc. ;
- Soluţionarea contestaţiilor și plângerilor formulate împotriva actelor administrative întocmite de către organele fiscale din subordine
- Formularea de obiecţiuni la expertizele contabile pentru întâmpinarea în instanță, privind efectele financiar fiscale stabilite prin actele de control:
- Participarea în diverse comisii de specialitate privind: clarificarea anumitor aspecte legislative, analiza riscurilor şi stabilirea stării de insolvabilitate a agenţilor economici în cauza, comisia de disciplină, aplicarea codului fiscal şi codului de procedura fiscală-formator în aplicarea codului de procedură fiscală, formarea şi pregătirea profesională a personalului DGFPCS, în special din cadrul Direcţiei Control Fiscal şi a debutanţilor etc.;
- Participarea la cursuri și seminarii de perfecționare profesională și de specializare, în domeniile: management, control intern, control financiar-fiscal, administrare etc., în cadrul Școlii de Finanțe Vâlcea, Școlii de Finanțe Oradea și București-cu colaboratori specialiști ai Trezoreriei USA;
- Participarea ca reprezentant al MFP in AGA la SC Recons SA Reşiţa precum şi în Comisia de Cenzori la SC AquaTerm SA Băile Herculane, SC BIT BANAT SA Reşita etc.
SC RECONS SA, Reşiţa, Serv. PIR şi Serv. Financiar Contabil(1988-1992):
Responsabilităţi specifice Serviciului Financiar Contabil si Serviciului Personal Invaţamant Retribuire (Resurse Umane)

Educatie Formare: 2021 - Curs de specialitate "Reorganizarea companiilor prin transfer de afacere și fiducie (fiscalitate)", adeverință nr. 515/15.09.2021 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2021 - Curs de specialitate "Riscul de faliment (fiscalitate)", adeverință nr. 515/15.09.2021 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2021 - Curs de specialitate "Fonduri europene - tratamente contabile și modalități de accesare (contabilitate)", adeverință nr. 515/15.09.2021 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2021 - Curs de specialitate "ASF - Managementul continuității în afaceri", adeverință nr. 515/15.09.2021 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2020 - Curs de specialitate "Antreprenoriat financiar - contabil", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2020 - Curs de specialitate "Management financiar", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2020 - Curs de specialitate "Fiscalitate. Finanțe manageriale", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2020 - Curs Formator prin DPPD din UEMR cu eliberare certificat de absolvire eliberat de MEN și MMJS, nr. 306526/928 din 28.02.2020
2020 - Curs de auditor intern de calitate cu certificat de absolvire eliberat de MEN și MMJS, nr. 138242/2214 din 30.01.2020 (Susținut de Asociația Romană pentru Calitate București)
2019 - Curs de pregătire de specialitate Managementul Riscurilor in afaceri prin ASE in colaborare cu CECCAR, adeverință
2019 -Curs de management universitar prin proiect SIPOCA -Timișoara, certificat de participare în perioada 19-22.02.2019 eliberat de MEN (module: Management strategic universitar, Finanțarea publică și eficiența utilizării fondurilor publice în învățământul superior, Alternative private de finanțare a învățământului superior, Managementul academic în corelație cu cerințele pieței muncii, Monitorizarea inserției absolvenților de învățământ superior)
2019 - Curs de specialitate "Fiscalitate", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2019 - Curs de specialitate "Contabilitate managerială", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2018 - Curs de specialitate "Contabilitate managerială", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2018 - Curs de specializare/formare continuă „Managementul grupei de studenți”, desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 894/30.10.2018
2018 - Curs de specializare/formare continuă „Managementul stress-ului”, desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 1173/18.12.2018
2018 - Curs de specializare/formare continuă „Self Managemnet”, desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 1152/14.12.2018
2018 - Curs de specializare/formare continuă „Orientarea în carieră a absolvenților”, desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 1116/10.12.2018
2018 - Curs de formare continuă "Consilierea profesională studenților", desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 1065/29.11.2018
2018 - Curs de formare continuă "Metode și tehnici de predare - învățare - evaluare", desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 713/21.09.2018
2018 - Curs de formare continuă "Design educațional", desfășurat în cadrul proiectului "Implementarea strategiei de predare-învățare-evaluare RESPECT" implementat în UEMR, finanțat MEN, adeverință DPPD - UEMR, nr. 685/20.09.2018
2017 - Curs de specialitate "Contabilitate", adeverință nr. 752/09.11.2020 eliberată de CECCAR filiala Caraș-Severin
2012-Curs de specializare „Manager de proiect”, conform Certificat Manager Proiect eliberat de de catre UEM si MMPS nr. 367/12.11.2012
2011- Programul de perfecţionare profesională „ Doctrină si Deontologie Profesională”, Certificat de absolvire cursuri, emis de CECCAR, Filiala Caras- Severin, nr.641/20.12.2011
2010- Programul de perfecţionare profesională „ Studiere Standarde profesionale”, Certificat de absolvire cursuri, emis de CECCAR, Filiala Caraş- Severin, nr.504/23.12.2010
2008 - Programul de formare profesională „Pregătire de proiecte”- Certificat de participant emis de M.D.L.P.L.
2008 - Programul de formare profesională „Implementarea proiectelor”- Certificat de participant emis de M.D.L.P.L.
2007 –Pregătire şi Examen pentru obținerea calității de Expert contabil, Carnet de Expert contabil nr.24535/2007 eliberat de CECCAR Bucureşti
2005 - Certificat MEC F, nr. 14475/ 150/04.10.2006 (Departamentul pregătirea personalului didactic, modulul psihopedagogic). Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa
2001-2005 - Doctor în management - ordin MEC nr. 3824/03.05.2006. Universitatea de Vest Timişoara
2003-2004 - Diploma (postuniversitar “ Managementul Instituţiilor Publice”).nr. 22/ 31.05.2005. Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa
2002 – Specializare – concepte şi tehnici ale managementului modern – Departamentul de Trezorerie USA în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice Bucureşti, certificat de atestare / 2002
1996 – Curs Contabil Autorizat, carnet de contabil autorizat / 1996, CECCAR Bucureşti Filiala Caraş-Severin
1984-1988 - Economist, Diplomă de Licenţă nr. 481/ 16.09.1988. Universitatea de Vest Timişoara;
Facultatea de Ştiinţe Economice
1979-1983 - Diploma Bacalaureat nr. 43/31.01.1984. Liceul Matematică Fizică “Traian Doda” Caransebeş
Limba materna: Română
Limbi Straine: - Franceză : Citire (Foarte Bine), Scris (Foarte Bine), Vorbire (Bine)
- Germană : Citire (Bine), Scris (Bine), Vorbire (Satifăcător)
Aptitudini sociale: Seriozitate, onestitate, capacitate de muncă în echipă, comunicare foarte bună, dorință de autoperfecționare și de împărtășire a cunoștințelor și experiențelor cu membrii echipei, disponibilitate în soluționarea unor problematici complexe, etc.-Dobândite și dovedite în exercitarea funcțiilor publice de conducere și de execuție deținute în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin în cei 14 ani de activitate, în participarea în comisiile de specialitate și de cenzori in calitate de reprezentant al MFP, în participarea la soluționarea problemelor persoanelor vârstnice și a unor agenți economici cu ocazia ședințelor comune din cadrul Consiliului Județean CS în calitate de reprezentant al DGFPCS, în participarea la diverse acțiuni în cadrul Casei Studenților din Timișoara în perioada facultății, participarea la olimpiade in perioada de gimnaziu, liceu, facultate, participarea la diferite manifestări și conferințe, la soluționarea unor problematici in echipă, cercetarea in echipă, comunicarea directă cu colegii in calitate de Prodecan și cu grupele de studenți îndrumați în calitate de decan de an, cu studentii care frecventează cursurile/seminariile susținute, participarea la diverse acțiuni sau ca speaker/moderator în proiecte, simpozioane, conferințe și alte acțiuni organizate de Liga Studenților din UEMR etc.
Aptitudini organizatorice: Exigență și eficiență în muncă, orientare centrată pe oameni și rezultate, gândire analitică și spirit critic(autocritic), echilibru, capacitate de organizare și planificare eficiente, creativitate etc- Dobândite și dovedite prin organizarea activităților din structurile conduse, organizare a 8 manifestări știinţifice, workshopuri, mese rotunde, focus grupuri si a unor acțiuni de promovare in cadrul UEMR, etc. precum și în exercitarea funcțiilor publice de conducere mai bine de 13 ani în cadrul DGFP CS, de vicepreședinte în cadrul Filialei CECCAR CS și de vicepreședinte a Filialei AGER CS, de decan și de prodecan în cadrul UEMR-Facultatea de Științe Economice, etc .
Aptitudini tehnice: Dobândite în timpul studiilor şi practicii in domeniu
Aptitudini calculator: Utilizare programe din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)- dobândite in facultate şi pe parcurs la locul de muncă
Aptitudini artistice: Teatru, dans, rapsodie, cântec, dobândite prin activitatea din şcoala primară- Teregova, liceul Traian- Doda Caransebeş şi Casa Studenţilor din Timişoara în cadrul cărora am desfaşurat şi alte activităti extracurriculare.
Alte competente: Vicepreşedinte AGER(ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA) Filiala Caraş-Severin, mandat obţinut prin vot democratic majoritar al membrilor AGER la alegerile organizate in noiembrie 2016 până în prezent-Competențe şi abilităţi manageriale, de lucru în echipă, specifice profesiei de economist;
Vicepreşedinte CECCAR(CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI şI CONTABILILOR AUTORIZAŢI din România) Filiala Caraş-Severin, mandat 2012-2016 obţinut prin vot democratic majoritar al membrilor CECCAR la alegerile organizate in 18.02.2011-Competenţe şi abilităţi manageriale, lucru in echipa, responsabilităţi in indeplinirea Programului de Formare şi Dezvoltare profesionala continuă, in indeplinirea Programului General aprobat de CECCAR Bucuresti, etc.;
Preşedinte Comisie de Evaluare Stagiu, sem.II 2014-2015 in cadrul CECCAR, Filiala Caras-Severin- Competenţe şi abilităţi de lector, formator experţi contabili, sociale, organizatorice, etc;
Membru –Comisia de Disciplina a CECCAR Filiala Caras-Severin in perioadele 2002-2005, 2010-2011-Competenţe şi abilităţi specifice profesiei contabile, lucru in echipă, sociale etc;
Membru- CAMI.( Centrul de Antreprenoriat şi Management Intercultural) din cadrul UEM din Reşiţa -Competenţe si abilităţi de cercetare, lucru in echipă, etc
Membru - CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI şI CONTABILILOR AUTORIZAŢI din România - Expert contabil din 2007 pană in prezent, contabil autorizat din1996- Competente şi abilităti specifice profesiei contabile și de expert contabil,de organizare, utilizare a calculatorului, sociale - evidență contabilă și întocmire/certificare situații financiare anuale la un număr de 26 de firme, activități profesionale în Comisia de buget - finanțe și resurse umane din cadrul UEMR până în 29.sept 2020, în cele două CA(Aquacaraș SA și UEMR cu mandate până în 2021 respectiv 2020);
Membru - ACMV(ASOCIATIA DE CERCETARE MULTIDISCIPLINARA REGIUNEA DE VEST) din Timişoara, din 2007- Competenţe şi abilităţi de cercetare stiinţifică;
Membru – ASOCIAŢIA GENERALĂ A ECONOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA , din 2008 - Competenţe şi abilităţi specifice profesiei, de cercetare ştiintifică şi aplicativă.
Membru - SAMRO Filiala Timișoara - Competenţe şi abilităţi de cercetare stiinţifică;
Secretar al GAL Reşiţa, reprezentant desemnat al UEMR-Competenţe şi abilităţi manageriale, lucru in echipă, participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare locală 2020 - 2024, etc.
Membru în Consiliul de administratie al SC AQUACARAȘ SA, din data de 18.08.2017 până în prezent- Competenţe şi abilităţi manageriale, specifice profesiei de economist, competenţe şi abilităţi de audit intern şi control intern managerial, de gestiune, de management al riscurilor, de guvernanță corporativă, lucru in echipă,etc
Permis Conducere: Categoria B
Informatii suplimentare: Conducerea UBB Cluj- FSEGA (domnul decan, conf.univ.dr. Răzvan Valentin Mustață), Conducerea CUBB Reșița/UEMR( domnul director, conf.univ.dr. Andrade Ionuț Bichescu), Prof. Univ. Dr. Gheorghe Hurduzeu (ASE București), conducerea AJFP Caraş – Severin şi DGRFP Timiş-Activitatea de Inspecție Fiscală, Filialei CECCAR Caraș – Severin, Universității de Vest Timișoara/FEEA, liceului Traian- Doda Caransebeş.

Ultima actualizare: 2023-11-21  


       Copyright © 22-02-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta