Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti


Programe de studiu nivel licenta

Specializarea FINANȚE și BĂNCI prin structura ofertei educaţionale îşi propune aprofundarea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea deprinderilor practice în domeniul finanţelor, asigurărilor, băncilor şi pieţei de capital.

Curricula permite formarea profesională completă a studenţilor în specializarea respectivă conferind flexibilitate şi mobilitate pe piaţa forţei de muncă. În acest context, absolvenţii specializării de FINANȚE și BĂNCI , la terminarea studiilor, vor ocupa diferite funcţii în cadrul instituţiilor financiar-bancare, societăți de asigurare şi a altor entităţi economice menite să asigure o gestionare eficientă a capitalurilor plasate şi a situaţiilor patrimoniale private, respectiv publice, încredinţate.

Planul de învăţământ este gândit în ideea pregătirii de economişti care :
• stăpânesc şi utilizează instrumentele financiare în diverse domenii economice;
• cunosc şi gestionează produse şi servicii financiar-bancare;
• pot forma şi administra clientela financiar-bancară: persoane fizice, întreprinderi, instituţii publice.

Pentru dobândirea abilităţilor necesare, care să corespundă cerinţelor şi exigenţelor angajatorilor, în specializarea FINANŢE și BĂNCI, se folosesc metode şi instrumente specifice activităţii financiare, tehnică de calcul, modele statistico-matematice ş.a. Se pune accent pe însuşirea unor limbi străine, dată fiind importanţa cunoaşterii lor în domeniul economic.

Practica de specialitate are ca scop adâncirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor în utilizarea instrumentelor specifice activităţii financiare.

După încheierea studiilor, absolvenţii cu diplomă de licenţă au posibilitatea de a-şi continua studiile universitare prin masterat şi doctorat în domeniul FINANŢE.

Ocupații: analist financiar; ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare); referent de specialitate asigurări.


Programe de studiu nivel masterat

Departamentul de Finanțe oferă studenților – absolvenți nivel licență, de profil economic și tuturor celor interesați de o specializare în domeniul financiar, 3 programe masterale:
a) Bănci și Piețe de Capital;
b) Finanțe Corporative – Asigurări;
c) Fiscalitate.

A) BĂNCI ȘI PIEȚE DE CAPITAL

Obiective

Obiectivul principal al acestui program este de a conferi absolvenţilor o calificare compatibilă cu atribuţiile poziţiei de manager în cadrul unei instituţii de credit sau în cadrul unei societăţi de investiţii financiare. Programul se focusează în jurul principiilor de funcţionare şi organizare a pieţei bancare şi de capital în raport cu dezvoltarea micro şi macro durabilă a economiei româneşti. Aceste aspecte sunt abordate în studii practice care vizează evidenţierea realităţilor specifice sistemului bancar şi pieţei de capital. Masteranzii se vor familiariza cu legislaţia bancară şi a pieţei de capital, vor dobândi cunoştinţe de specialitate în domeniul managementului performanţelor şi riscurilor bancare, vor dezvolta abilităţi de gestiune şi competenţe asociate managementului portofoliilor de active, identificării riscurilor şi evaluării performanţei acestor portofolii.

Competențe și abilități
• Abilitatea de a presta activităţi manageriale la diferite niveluri ierarhice în instituţii financiare, bănci, instituţii ale pieţei de capital şi alte entităţi economice;
• Abilitatea de a identifica, evalua, monitoriza şi gestiona riscuri specifice operaţiunilor financiare, bancare şi ale pieţei de capital;
• Competenţe în domeniul supravegherii prudenţiale a instituţiilor de credit şi a altor instituţii ale pieţei de capital;
• Coordonarea activităţilor şi comunicarea specializată cu factorii responsabili de evoluţia instituţiilor de credit şi a instituţiilor pieţei de capital;
• Utilizarea metodelor şi tehnicilor alternative de transfer a riscului în vederea conferirii de soluţii eficiente managementului specializat;
• Cunoaşterea şi utilizarea instrumentelor financiare moderne şi a metodelor de inginerie financiare în fundamentarea deciziilor manageriale.

Perspective la angajare

Printr-o pregătire adecvată în domeniul bancar şi cel al pieţei bursiere, orientată spre abordarea practică, acest program de masterat răspunde nevoii de formare şi perfecţionare profesională a specialiştilor care vizează poziţii de manageri sau experţi ai acestor domenii.

Ocupaţii posibile: consultant financiar-bancar, ofiţer financiar-bancar, expert financiar-bancar, dealer, consultant bursier, broker, manager de fond, administrator de credit, ofiţer de control al riscului, auditor financiar, auditor intern, manager de produs, trezorier, analist bancar, expert de conformitate, ofiţer de conformitate, risc manager, agent de compensare interbancară, consilier financiar, cercetător în domeniul bancar.


B) FINANȚE CORPORATIVE - ASIGURĂRI

Obiective

Obiectivul principal al programului este de a forma specialişti în domeniul financiar şi al industriei asigurărilor răspunzând totodată nevoii de perfecţionare continuă a profesioniştilor care activează deja în aceste domenii. Calitatea programului răspunde exigenţelor în creştere ale activităţii financiare şi de asigurări, exigenţe amplificate de necesitatea alinierii la principiile europene de organizare şi funcţionare, garantând integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.Masteranzii vor dobândi competenţe inovative şi abilităţi tehnice avansate menite să asigure succesul unei cariere în domeniul financiar. Programul este focusat atât pe dobândirea unor cunoştinţe temeinice de gestiune şi planificare financiară la nivelul corporaţiilor şi societăţilor de asigurare, pe aprofundarea metodelor şi tehnicilor de fundamentare a deciziilor de investiţie şi finanţare cât şi pe dobândirea unor competenţe tehnice şi comerciale în domeniul asigurărilor la nivel teoretico-metodologic şi în cadrul unor stagii de practică.

Acord de colaborare

Parteneriatul încheiat cu Institutul de Studii Financiare, aflat sub patronajul Autorității de Supraveghere Financiară din România, va asigura recunoașterea de discipline la înscrierea studenților și absolvenților masteratului la programele de specializare organizate de către acesta, participarea la stagii de practică și intership-uri în companii de asigurare și societăți de brokeraj în asigurări.

Competențe și abilități
• Competenţe de gestiune economico-financiară a corporaţiilor şi societăţilor de asigurare;
• Implementarea, monitorizarea şi evaluarea programelor investiţionale ale corporaţiilor;
• Identificarea riscurilor şi utilizarea tehnicilor alternative de transfer alternativ al riscului;
• Utilizarea instrumentelor financiare moderne şi a metodelor de inginerie financiară în fundamentarea deciziilor la nivelul corporaţiilor şi societăţilor de asigurare;
• Elaborarea şi aplicarea programelor de asigurare ale entităţilor economice;
• Competenţe tehnice de concepere şi actualizare a produselor de asigurare;
• Dezvoltarea de abilităţi comerciale de a vinde produse de asigurare și financiare prin rețele comerciale ale societăților de asigurare și ale intermediarilor în asigurări, brokeri respectiv agenți de asigurare.


Perspective la angajare

Sectorul financiar şi al asigurărilor oferă numeroase perspective de angajare, iar competenţele dobândite în cadrul acestui program de masterat califică absolvenţii ca specialişti în domeniu.

Ocupaţii posibile: consilier actuar, referent de specialitate actuar, actuar, consilier fiscal-bancar, inspector asigurări, analist investiții, specialist control risc, specialist evaluare daune, administrator de risc, inspector de specialitate asigurări, inspector de specialitate subscriere, referent de specialitate asigurări, consilier vânzări asigurări, inspector coordonator asigurări, inspector de risc, inspector de specialitate daune, inspector coordonator daune, specialist sistem asigurări, cercetător în finanțe-bănci, asistent de cercetare în finanțe-bănci, manager de produs.


C) FISCALITATE

Obiective

Masteratul de fiscalitate se adresează absolvenţilor cu studii superioare care doresc să se specializeze în domeniul fiscalităţii, componentă esenţialăşi nelipsită a oricărei activităţi economice şi în special celor care doresc să se orienteze spre activitatea de consultanţă fiscală. Masteratul îşi propune să formeze specialiştiprintr-o cât mai temeinică aprofundare a legislaţiei din Româniaşi a legislaţiei comunitare în domenii fundamentale ale dreptului şi practicii fiscale. Obiectivele principale ale acestui masterat constau în transmiterea cunoştinţelor teoretice, metodologice şi practice privind fiscalitatea românească şi cea europeană în contextul procesului de armonizare fiscală şiînsuşirea unor competenţecare să califice absolventul drept specialist în domeniul fiscalităţiişi procedurii fiscale. În cadrul economic actual, prevederile legislative şinecesităţile practice pun în prim plan activitatea de consultanţă fiscală, care apare ca un vector deosebit de important, având un rol de îndrumare a agenţilor economici, cât şi de corectare a sistemului fiscal, prin activităţi de modelare a politicii instituţiilor abilitate.

Competențe și abilități
• Abilitatea de a organiza un bun management al fiscalităţii unei entităţi economice prin buna gestionare a riscului fiscal.
• Cunoaşterealegislaţieişi a procedurii fiscale în contextul integrării în spaţiul european sub impactul competiţieişi armonizării fiscale.
• Însuşirea metodelor de control şi combatere a evaziunii fiscale.
• Cunoaştereaşi evitarea dublei impuneri internaţionale.
• Capacitatea de a aplica şi organiza fiscalitatea companiilor multinaţionale.
• Însuşirea de competenţe de planificare şi management fiscal.
• Gestionarea riscului fiscal şi optimizarea presiunii fiscale asupra unei entităţi economice.
• Formarea deprinderii de a construi diverse variante decizionale comparative pentru strategiile fiscale ale organizaţiei.

Perspective la angajare

Necesitatea armonizării continue a legislaţiei fiscale româneştişi a practicii economice şi jurisdicţionale la cerinţele UE impune pregătirea profesională adecvată a specialiştilor în domeniul fiscal.

Ocupaţii posibile: consultant fiscal, inspector fiscal, controlor financiar, expert financiar în Ministerul Finanţelor Publice, expert financiar în Trezoreria Statului sau în Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale, economist sau expert financiar în Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, economist sau expert financiar în Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice.

Criteriile de admitere la cele trei programe masterale:
BĂNCI ȘI PIEȚE DE CAPITAL,
FINANȚE CORPORATIVE - ASIGURĂRI,
FISCALITATE
sunt prezentate in Brosura Admitere Masterat FSEGA care poate fi consultată pe site-ul facultății: https://econ.ubbcluj.ro/admitere/Brosura-master-2019.pdf.


Programe de studiu nivel doctorat

Conducerea de doctorat, în domeniul Finanţe se face sub îndrumarea:
Prof.univ.dr. habil. Monica Achim,
Prof.univ.dr. Cristina Ciumaş,
Prof.univ.dr. habil. Simona Laura Dragoș,
Conf.univ.dr. habil. Simona Nistor,
Prof.univ.dr. habil. Maria Miruna Pochea
Prof.univ.dr. habil. Alexandru Todea,
Prof.univ.dr. Ioan Bătrâncea.

Departamentul de Finanţe asigură desfăşurarea cursurilor la şcoala doctorală pentru patru discipline:
Riscul și piața asigurărilor,
Cercetari cantitative ale pieţelor de capital,
Criminalitatea economico-financiară,
Analiza financiară și cercetări cantitative în finanțe.Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta