Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice
 
 

Sandu Frunză, Publicitatea și administrația publică sub presiunea eticii, Lumen, 2015
vezi si alte aparitii editoriale

Google+ Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA


Home
Membri
Programe studiu
Cercetare
Studenti

În prezent, Departamentul de Marketing gestionează patru programe de studiu din oferta facultății:

Nivel de licență:
Marketing (MK)                  
Economia comerțului, turismului și serviciilor (ECTS)  

Nivel de masterat:
Strategii și politici de marketing (SPM)
Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii (AATCS)

Nivel de doctorat:
Studii doctorale în domeniul Marketing

Pentru informaţii detaliate se pot consulta paragrafele următoare, organizate pe programe de studii.

Programe de studiu nivel licenta

Marketing


testimonial_MK


Responsabil program: Conf. univ. dr. Mihai-Florin BĂCILĂ

Obiective
Pe lângă pregătirea de bază aferentă domeniilor fundamentale ale științelor economice, programul le furnizează studenților cele mai actuale cunoștințe teoretice și practice din domeniul marketingului și posibilitatea obținerii competențelor necesare pentru a ocupa un loc de muncă în economia reală. Programul este menit să pregătească absolvenți capabili să organizeze activitatea de marketing din companii și organizații din diferite domenii de activitate, să proiecteze și să implementeze un mix de marketing adecvat, să dezvolte și să implementeze tactici și instrumente de marketing inclusiv în mediul online. Programul își propune totodată să le dezvolte absolvenților abilitățile de comunicare și de integrare în echipe multidisciplinare.

Conținut și structură
În primele semestre programul este structurat astfel încât studenții să poată acumula un bagaj consistent de cunoștințe fundamentale de marketing, economie, management, servicii, contabilitate, finanțe, statistica și informatică economică, pentru înțelegerea și parcurgerea eficientă a disciplinelor de marketing incluse în următoarele trei semestre. Disciplinele de specialitate le furnizează studenților cunoștințe actuale privind comportamentul consumatorului, cercetările de marketing, politicile de marketing, marketingul online, branding, merchandising, marketingul achizițiilor, etc. În plus, disciplinele opționale le asigură studenților posibilitatea de a-și dezvolta cunoștințele de marketing în funcție de dorințele lor (marketingul micilor afaceri, principiile vânzărilor, instrumente și tehnici de promovare etc.) sau de a acumula cunoștințe specifice altor domenii economice.
• Conținutul și structura programului de studii MK

Competențe și abilități
Structura și conținutul disciplinelor sunt concepute pentru a le dezvolta studenților un spirit antreprenorial, în paralel cu dobândirea unui ansamblu complet de competențe în domeniul marketingului. Competențele dobândite se referă la utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor si instrumentelor de marketing, utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitățile de marketing, culegerea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația si mediul său, fundamentarea și elaborarea mix-ului de marketing, organizarea activităților de marketing în cadrul organizației. De asemenea, programul le furnizează studenților posibilitatea însușirii principiilor și valorilor eticii profesionale și a normelor de cooperare pentru a putea aplica tehnicile de relaționare și munca eficientă în echipă.

Perspective de angajare
Absolvenții programului vor fi pregătiți să construiască o carieră de succes în orice companie sau organizație, având cunoștințele și competențele necesare pentru a ocupa funcții, inclusiv de conducere, în departamentul de marketing sau cel comercial. Odată cu finalizarea studiilor și obținerea diplomei de licență, absolvenții putea profesa ca specialiști, experți, referenți în marketing și în comerț, organizatori târguri și expoziții, cercetători în marketing, merchandiseri și consultanți în marketing online. În plus, absolvenții vor avea capacitatea de a iniția și dezvolta afaceri proprii sau de a organiza și implementa activitatea de marketing în cadrul afacerilor de familie.

Economia comerțului, turismului și serviciilor


testimonial_ECCS


Responsabil program: Conf. univ. dr. Ovidiu-Ioan MOISESCU

Obiective
Pe lângă pregătirea de bază aferentă domeniilor principale ale științelor economice, programul furnizează studenților cele mai actuale cunoștințe teoretice și practice din domeniile comerțului, turismului și serviciilor, oferind oportunitatea dobândirii unor competențe esențiale vizând administrarea afacerilor în cele trei domenii. Programul este menit să pregătească absolvenți capabili să proiecteze sisteme de servicii specifice în comerț și turism, să administreze resursele materiale, financiare, umane și informaționale implicate în aceste activități, precum și să deruleze o activitate de marketing eficientă în toate cazurile. Programul își propune totodată să contribuie la dezvoltarea abilităților de comunicare și de integrare în echipe multidisciplinare.

Conținut și structură
În primele semestre programul este structurat astfel încât studenții să poată acumula un bagaj consistent de cunoștințe esențiale de microeconomie, macroeconomie, management, marketing, contabilitate, finanțe, statistica și informatică economică, fiindu-le totodată furnizate noțiunile și cunoștințele fundamentele aferente domeniului serviciilor, ca rampă de lansare pentru parcurgerea eficientă a disciplinelor de specialitate incluse în următoarele trei semestre. Aceste discipline de specialitate furnizează studenților cunoștințe actuale privind economia comerțului și turismului, cu valențe practice pronunțate în privința administrării și marketingului afacerilor. În paralel, prin intermediul disciplinelor opționale, studenții pot aprofunda cunoștințele de specialitate ale programului sau pot acumula cunoștințe specifice altor programe prezente în oferta educațională a facultății.
• Conținutul și structura programului de studii ECTS

Competențe și abilități
Structura și conținutul disciplinelor sunt astfel gândite încât să dezvolte studenților un spirit antreprenorial, în paralel cu acumularea unei palete complete de competențe în domeniul administrării afacerilor. Competențele dobândite se referă la proiectarea și realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, la comercializarea eficientă a produselor/serviciilor specifice, la gestionarea relațiilor cu clienții, furnizorii și distribuitorii, precum și la gestionarea și alocarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale implicate, în tandem cu asigurarea și gestionare calității serviciilor în domeniile specifice ale programului. Nu în ultimul rând, programul furnizează studenților competențe de comunicare, asigurând totodată însușirea și asumarea valorilor și principiilor deontologice și etice specifice profesiei, precum și competențe de muncă în echipă.

Perspective de angajare
Absolvenții programului vor fi pregătiți să îndeplinească cu succes funcții în orice ramură a sectorului serviciilor, fiind cu precădere pregătiți pentru a ocupa funcții, inclusiv de conducere, în industria turistică și în comerț. În contextul prevederilor legislative naționale actuale, un avantaj competitiv major pe piața muncii este dat de faptul că, o dată cu finalizarea studiilor și obținerea diplomei de licență, absolvenții vor avea dreptul legal să asigure conducerea operativă a principalelor unități din cadrul industriei turismului, precum și să solicite și să li se elibereze brevetul de turism, în baza experienței sau prin urmarea unui masterat în turism.

Programe de studiu nivel masterat

Strategii și politici de marketing


testimonial_SPMK


Responsabil program: Prof. univ. dr. Ciprian-Marcel POP

Obiective
Programul de studii este adresat tuturor categoriilor de public interesate de o aprofundare și chiar o rafinare a cunoștințelor de marketing acumulate. Fără a se restrânge doar la titularii unei licențe în marketing, oferta educațională își definește orientarea prin facilitarea, pentru orice specialist, a accesului la informația științifică avansată, prezentată la cel mai ridicat nivel didactic, de către o echipă de dascăli dedicați. Orientarea economică de astăzi, la nivel global, ridică în fața specialiștilor din economie, și nu numai, foarte multe provocări, supraviețuirea și dezvoltarea organizațiilor depinzând în mod nemijlocit de cercetarea piețelor, crearea și oferirea valorii căutate de consumatori în condiții de performanță economică sustenabilă.

Conținut și structură
Programul prezintă marele avantaj al unei duble specializări. Programul este structurat astfel încât, în primele semestre, studenții să-și poată consolida bagajul de cunoștințe în marketing, cu accent pe orientarea strategică, comportamentul consumatorului, marketingul online, fiindu-le totodată furnizate o parte din noțiunile mai avansate de marketing, precum abordarea internațională, cea specifică produselor noi sau serviciilor financiare. Programul continuă, în următoarele semestre, rafinarea cunoștințelor de marketing, prin abordarea unor concepte specifice, precum relațiile cu consumatorii, relațiile interorganizaționale sau problematica pregătirii și conducerii negocierii în afaceri. Aceste discipline de specialitate furnizează studenților cunoștințe actuale privind marketingul, cu valențe practice ce vor fi accentuate și validate în ultimul semestru al programului.
• Conținutul și structura programului de studii SPM

Competenţe şi abilităţi
Conținuturile specifice disciplinelor incluse în planul de învățământ sunt astfel proiectate încât să permită studenţilor să-și consolideze, respectiv să-și dezvolte nivelul cunoștințelor de marketing. Competențele dobândite se referă la elaborarea și implementarea unei strategii de marketing, a unei campanii de marketing, a unor demersuri de interrelaționare cu alte entități, toate în scopul de a administra cât mai bine activitatea unei organizații. În același timp, programul furnizează studenților și competențe transversale, precum comunicarea, munca în echipă, utilizarea echipamentelor de IT&C în scopul desfășurării profesiei, fără a ignora însușirea și asumarea valorilor și principiilor deontologice și etice specifice.

Perspective de angajare
Absolvenţii programului își vor putea asuma un eșichier larg de ocupații și funcții în orice fel de organizație. De la poziția de referent de marketing, până la nivel de director de marketing, de la nivel de microîntreprindere, până la companii multinaționale, indiferent de sectorul de activitate, absolvenții noștri pot face față provocărilor și responsabilităților specifice acestei activități. Pregătirea superioară dobândită le va facilita încadrarea și asimilarea specificului oricărei entități economice, sociale, culturale, publice etc. Nu în ultimul rând, absolvenții acestui program de studii pot alege și o carieră didactică, având la dispoziție și o ofertă de pregătire doctorală.

Administrarea afacerilor în turism, comerț și servicii


testimonial_AATCS


Responsabil program: Conf. univ. dr. Alexandru CHIȘ

Obiective
Formarea unor specialiști cu abilități complexe de conducere și administrare a unor departamente sau firme ce activează pe piața turismului, comerțului și serviciilor. Formarea ca și profesioniști capabili să elaboreze și gestioneze proiecte viabile în domeniul turismului, comerțului și serviciilor. Pregătirea unor cadre polivalente conștiente de cerințele și tendințele mediului de afaceri specific, capabile să sesizeze cele mai bune oportunități, capabile să găsească și să implementeze soluții adecvate în sfera turismului, comerțului și serviciilor. Asigurarea unei înalte pregătiri pe plan științific, atât din perspectivă teoretică cât și practică.

Conținut și structură
Întregul program de master este proiectat astfel încât studenții să poată aprofunda într-o formă științific structurată, dar în același timp și aplicată cunoștințe esențiale de management, marketing, finanțe, specifice administrării afacerilor, fiindu-le totodată furnizate noțiuni și cunoștințe specifice turismului, comerțului și evident serviiciilor în general. Toate disciplinele de specialitate, dar și cele complementare determină transmiterea studenților de informații actuale și permanent actualizate privind administrarea afacerilor în domeniul turismului, dar și a comerțului cu valențe practice pronunțate. În condițiile oferite de organizarea masteratului, studenții pot aprofunda cunoștințele de specialitate ale programului sau pot acumula și cunoștințe specifice altor discipline din oferta educațională a universității asigurându-se astfel pregătirea celor din sectorul terțiar.
• Conținutul și structura programului de studii AATCS

Competențe și abilități
Structura și conținutul disciplinelor sunt astfel gândite încât să dezvolte studenților un spirit antreprenorial, în paralel cu acumularea unei palete complete de competențe în domeniul administrării afacerilor în turism. Competențele dobândite se pot ușor enumera, lista nefiind neapărat exhaustivă: administrarea prestațiilor în comerț, turism și servicii, managementul vânzărilor în comerț, turism și servicii, administrarea relațiilor cu clienții și furnizorii, administrarea resurselor materiale și financiare, asigurarea calității prestațiilor în comerț, turism și servicii, managementul resurselor umane, promovarea
principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în condiții de autonomie și independență profesionale, asumarea rolurilor și responsabilităților de conducere a unor echipe angajate în activități de marketing la diferite niveluri organizatorice.

Perspective de angajare
Toți absolvenții programului vor putea să ocupe cu succes funcții specifice, în general cu responsabilitate ridicată, în orice ramură a sectorului serviciilor, fiind cu precădere pregătiți pentru a ocupa funcții de conducere, în special în industria turistică și în comerț. Actualul context legislativ pe plan național, oferă un avantaj competitiv major pe piața muncii pentru că, o dată cu finalizarea studiilor și obținerea diplomei de master, absolvenții vor avea dreptul legal să solicite și să li se elibereze brevetul de manager în turism sau alte brevete specifice desfășurării activităților din acest domeniu și astfel să asigure managementul în unități din cadrul industriei turismului.

Programe de studiu nivel doctorat

Conducătorii de doctorat la nivelul Departamentului de Marketing sunt:
• Prof. univ. dr. Ioan PLĂIAŞ
• Prof. univ. dr. Ciprian-Marcel POP
• Conf. univ. dr. Dan Cristian DABIJA


Pentru informaţii suplimentare, candidaţii interesați de admiterea la școala doctorală se pot adresa Institutului de Studii Doctorale al UBB, respectiv pot accesa site-ul: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/

Pe site-ul facultăţii, secţiunea Oferta educaţională - Doctorat sunt puse la dispoziţie informaţii privind:
• Tematica admiterii
• Criteriile de admitere
• Datele concursului de admitere
• Locurile alocate
• Secretariat școală doctorală
• Orar școală doctoralăAti sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 10.2013 FSEGA
       webmaster Dr. Daniel Mican   graphic design Mihai-Vlad Guta