Prezentare
     Distinctii / Awards
     Departamente
     Cercetare
     Parteneri
     Alumni
     Sustenabilitate
     Oferta educationala
      Licenta
      Masterat
      Doctorat
      Executive Education
      Linia romana
      Linia maghiara
      Linia germana
      Studii in limba engleza
      Studii in limba franceza
      IDFR
     L Programare examene
     L ORAR IDFR
     L Optionale IDFR
     L Portal IDFR
     L Anunturi
     L Generalitati
    L Cadrul organizatoric
     L Continut proces invatamant
     L Baza materiala
     L Proceduri pt acreditare
     L Cadrul juridic
     L Echipa manageriala
     L Studenti de la IDFR
     L Personal didactic
     L Resurse financiare
     L Burse
      Program CIMA
     Studenti
     Admitere
     Examen finalizare studii
     International
     Alegeri academice


Gabriela Bodea,, Clash-ul crizelor sau viclenia lumii asimetrice (Ediția a doua), Presa Universitară Clujeană, 2023
vezi si alte aparitii editoriale

Facebook LinkedIn Twitter
Contact
Str. Teodor Mihali, Nr. 58-60 400591,
Cluj Napoca, Romania
Tel: +40 264-41.86.55
Fax: +40 264-41.25.70

   
Universitatea Babes-Bolyai | Noutati UBB
FSEGA Online | FSEGA SIS | FSEGA Alumni | Sustenabilitate
Executive Education
Contact | Harta Site | Viziteaza FSEGA

Cadrul organizatoric

Institutia care initiazã programe ID trebuie sã dovedeascã faptul cã îndeplineste toate conditiile impuse de legislatia în vigoare si de standardele ARACIS privind modul de organizare si administrare a acestora. Normele sunt elaborate pentru a verifica dacã institutia organizatoare a parcurs etapele pregãtitoare ale programelor ID si cã asigurã o instruire de calitate a studentilor. Conform art.4 din HG nr.1011/2001, activităţile specifice ID se desfăşoară, la nivel de facultate, prin intermediul Oficiilor de învăţământ la distanţă şi frecvenţă redusă(OIDFR).
ID, ca formã modernã de învãtãmânt superior, este organizat în Departamente / Centre, la nivelul institutiilor de învãtãmânt superior (universitãti, facultãti) si prin Centre de studii ID (extensii).

Initierea, dezvoltarea si managementul programelor de studii ID se desfãsoarã în structuri institutionale specializate, denumite Departamente sau Centre de studii ID, a cãror înfiintare este aprobatã de Senatele Universitare.

Departamentele / Centrele de studii ID se organizeazã si functioneazã în baza unui regulament propriu aprobat de Senatele Universitare, care au obligatia sã asigure publicitatea acestuia.

Departamentele / Centrele de studii ID vor colabora cu facultãtile sau alte departamente din cadrul institutiei de învãtãmânt superior, pentru desfãsurarea programelor ID în ceea ce priveste planurile de învãtãmânt, programele analitice, cadrele didactice, baza materialã etc.

Desfãsurarea în teritoriu a formei de învãtãmânt ID, se face prin organizarea unor Centre teritoriale ID, a cãror activitate este subordonatã institutiei de învãtãmânt superior coordonatoare.

Departamentul / Centrul de studii ID este condus de un director cu responsabilitãti manageriale ale întregului proces ID desfãsurat la nivelul institutiei de învãtãmânt superior / facultãti. Directorul Departamentului ID trebuie sã dispunã de calificare si experientã doveditã în metodologia ID si administrarea acesteia.

Principalele responsabilitãti ale Departamentelor / Centrelor de studii ID sunt:

  • asigurã accesul tuturor studentilor înscrisi într-un program de studiu prin ID la toate serviciile de suport ale ID: asistentã la înscriere, facilitãti financiare, asistentã educationalã, livrarea resurselor de învãtãmânt, acces la mijloace de comunicatie, suport tutorial adecvat, examinare corectã si asigurarea înregistrãrilor privind rezultatele obtinute si consiliere profesionalã;
  • asigurã un sistem adecvat de rezolvare operativã a sesizãrilor si solicitãrilor studentilor înscrisi la ID;
  • asigurã informarea adecvatã si corectã a studentilor privind programele de studiu oferite si tipul de diplome obtinute la absolvire, cerintele de înscriere si serviciile oferite, taxele de studiu si costurile suplimentare, tehnologiile educationale si de comunicatii utilizate, procedeele de examinare;
  • asigurã infrastructura de comunicatie între studenti, cadrele didactice si tutori prin diferite mijloace: postã, telefon, fax, e-mail, Internet, videoconferinte, discutii în grup facilitate de tehnologiile informationale etc.
  • dezvoltã si promoveazã o politicã clarã privind: producerea de resurse de învãtãmânt si asigurarea dreptului de autor, utilizarea tehnologiilor informationale si accesul la acestea, utilizarea bibliotecilor virtuale proprii, în parteneriat sau închiriate, distribuirea materialelor didactice, a tele-cursurilor, producerea si utilizarea materialelor si mijloacelor multimedia;
  • asigurã pregãtirea permanentã în tehnologiile ID a tuturor participantilor din universitate si din centrele teritoriale;
  • asigurã cã bazele de date privind toate activitãtile studentilor sunt confidentiale, permanent actualizate, stocate în conditii de sigurantã, garantate si protejate împotriva actelor de vandalism, furtului sau modificãrilor neautorizate;
  • asigurã ca Centrele teritoriale ID dispun de resurse de învãtãmânt adecvate: materiale de studiu si suporturi tutoriale, cãrti de referintã, materiale educationale ajutãtoare, spatii adecvate întâlnirilor periodice asistate, spatii pentru studiu individual deschise la ore convenabile care tin seama de necesitãtile locale ale utilizatorilor, produse multimedia, retele de calculatoare si acces Internet;
  • asigurã derularea în conditii optime a contractelor de parteneriat privind: desfãsurarea procesului educational ID, producerea de resurse de învãtãmânt specifice ID, utilizarea resurselor de învãtãmânt si tehnologii de comunicatie etc.;
  • asigurã un program de management al calitãtii pentru mentinerea obiectivelor programului ID la cerintele criteriilor de acreditare elaborate de ARACIS.

Colaborãri

Institutiile de învãtãmânt superior acreditate se pot asocia cu alte institutii de învãtãmânt superior, fundatii, agentii sau institutii guvernamentale si neguvernamentale, interesate în programe de studii ID. Departamentele / Centrele de studii ID trebuie sã aibã conventii de colaborare si / sau contracte semnate cu organizatiile implicate în desfãsurarea programului ID, care trebuie sã includã cu claritate în textul lor obligatiile pãrtilor si modul în care se vor folosi resursele materiale si umane ale acestor organizatii în desfãsurarea programului ID.

Personal administrativ

Institutia de învãtãmânt organizatoare trebuie sã asigure personal administrativ corespunzãtor dimensionat:

- în cadrul Departamentelor / Centrelor de studii ID (locale sau teritoriale), pentru managementul programelor în tehnologia ID: relatii cu studentii, realizarea si livrarea materialelor ID, promovarea programelor etc.;
- în cadrul secretariatelor facultãtilor de care apartin programele de studiu ID, pentru gestionarea actelor de studii si a situatiei scolare.

Promovarea programelor de studiu ID, publicitate

Institutiile de învãtãmânt superior, prin Departamentele / Centrele de studii ID, vor elabora ghiduri de prezentare a specializãrilor pentru care se oferã programe de studiu prin ID si de consiliere a studentilor în tehnologiile ID.

Materialele publicitare de promovare a programelor de studiu ID vor releva cu exactitate si onestitate situatia existentã, potentialul si oferta concretã a institutiei în domeniul ID.

Materiale publicitare de promovare a programelor de studii ID afisate sau inserate în diferite publicatii sau pe Internet vor oferi date complete, corecte, netrunchiate si care sã reflecte situatia realã în ceea ce priveste institutia, personalul de care dispune si serviciile oferite.

Materialele publicitare de promovare a programelor de studiu ID vor include clar:

- tipul acestora, precum si al diplomelor obtinute la absolvire;
- antetul oficial al institutiei (nume, siglã, adresã, telefon) si informatii referitoare la partenerii implicati în programele respective;
- materialele / serviciile incluse în taxele de studiu (nu se vor utiliza cuvintele “gratuit” pentru servicii care sunt incluse în contractul de scolarizare, respectiv “garantat” pentru actiuni care nu sunt cuprinse în contractul de scolarizare).Ultima actualizare: 27-11-2012

Ati sesizat o eroare in legatura cu informatiile de pe aceasta pagina?
Va rugam mult sa ne contactati.

       Copyright © 29-05-2024 FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal FSEGA. Protectia datelor cu caracter personal UBB.
       Web Developer  Dr. Daniel Mican   Graphic Design  Mihai-Vlad Guta